A templomos lovagok társasága

 

Ha van szervezet a történelemben, amely létezése, de főleg eltűnése óta lázban tartja a történelembarátokat, akkor az a templomos rend. Misztikát kedvelő körökben máig vitatják, hogy csak az „egyszerű” küldetés teljesítésére, nevezetesen a Szentföld megóvására jöttek volna létre. Valóban birtokukba jutottak a szent ereklyék, s a Tudás, vagy ez csak a legenda része? Honnan, miből származott „Krisztus szegényeinek” mérhetetlen vagyona?

 

Alapítás

 

A titokzatosságáról és ködbe burkolózó múltjáról nevezetes templomos rendet 1118-ban, Hugues de Payns, francia nemesember vezetésével, és Clairvaux-i Szent Bernát gyámkodásával alapította meg kilenc lovag (de Payns, Bysol de Saint Omer, Andrè de Montbard, Archambaud de Saint Aignan, Gondemar, Rossal, Jacques de Montignac, Philippe de Bordeaux, Nivar de Montdidier). Payns személyes kapcsolata Bouillon Gottfried lotaringiai herceggel, a Jeruzsálemi Királyság megalapítójával, és a később Jeruzsálem királyának választott II. Balduinnal nagyban elősegítette a rend szentföldi megtelepedését, és előjogaik kivívását. Ráadásul, mint a Champagne-család magas rangú tisztje, Payns részt vett az első keresztes háborúban is, így tapasztaltan tekintett e vidék gondjaira.

Balduin Jeruzsélem urakén Salamon templomának egy szárnyát adományozta „Krisztus szegény lovagjainak”, hogy azok biztosítani tudják a város és az ősi föld, illetve az ideérkező zarándokok védelmét. Ezt követően kezdik – központjuk után - használni a „Templom lovagjai” vagy a „templomos lovagok” nevet, amely máig él a köztudatban.

 

A rend elvi és szervezeti alapjainak letétele 1128-ban, a troyes-i zsinaton történt meg, ahol elfogadták szabályzatukat. Ebben a legnagyobb érdem a cisztercita Clairvaux-i Szent Bernátot illeti, aki tulajdonképpen megteremtette a templomosok rendjének szellemi bázisát. Megfogalmazta számukra regulájukat (szegénységre, szüzességre, engedelmességre alapozva), elérte, hogy ne a helyi püspökök, hanem közvetlenül a pápa joghatósága alá tartozzanak; hogy ne fizessenek egyházi tizedet; s hogy saját templomokat építhessenek. Így a kor viszonyaihoz képest egyedülálló függetlenségre tettek szert, a pápai kontroll kivételével sem egyházi, sem világi joghatóság nem ellenőrizte tevékenységüket.

 

A rejtélyes küldetés

 

A templomosok azzal az elsődleges szándékkal szerveződtek renddé, hogy biztosítsák a Szentföldre tartó zarándoklatokat, s megvédjék a szent helyeket a külső támadások elől.

Ugyanakkor ezzel szöges ellentétben más, misztikusabb célokat feltételező és feltáró vélemények is napvilágot láttak. Ezek szerint Szent Bernát közel sem Jeruzsálem védelmének ellátása miatt szorgalmazta a lovagi rend létrehozását, s az sem véletlen, hogy éppen Salamon templomában szállásolták el őket: a fő cél a szent frigyláda felkutatása volt - benne a Tízparancsolattal, s egyéb szent ereklyékkel -, illetve a Szent Grál elszállítása, amelyhez a Tudás, a mindennek tudása képzete társult, és társul manapság is.

Mindez a misztikum az, amely mindmáig számos elmélet bölcsője: valóban kézben tartották, tartják az ősi tudást a templomosok? Valóban e titokzatos cél vezérelte őket? S vajon sikerrel jártak? Mindezen kérdésekre híveik még nem találtak választ, annyi azonban bizonyos, hogy rejtély lengi körül a templomosokat.

 

 

Szoros kapcsolat mutatható ki a rend és a gótika, mint építészeti stílus megszületése között is. A templomosok birtokában állt templomok, rendházak mind e stílus, és a rend kultikus jelvényeinek jegyeit viselik magukon: a sajátos elrendezés, a kereszt, a pecsét a két lovagot egy lovon ábrázoló képpel, vagy hasonló szobor – nyíltan vagy rejtetten -, de számos építmény (Reims, párizsi Notre Dame) homlokzatán, rózsaablakain, díszein felfedezhető.

 

A templomos rend hierarchiája

 

A templomos rend legfőbb vezetője a Nagymester (magister, grand maitre). Amíg V. Kelemen pápa az 1312-es bécsi zsinaton ki nem mondta a rend feloszlatását, 23 Nagymester állt a rend élén, akik többsége erőszakos halállal halt, fogságban, csatában. Bár egzakt alapja nincs, de sokan Newtont és da Vincit is a már titokban és illegalitásban működő szervezet kései nagymesterei közé sorolják.

A mindenkori rendfőnök élethosszig tartó szolgálatot töltött be, s halálát követően összeült a káptalan, hogy új Nagymestert válasszon. E választó testület tagjai a tartományok – Nagymesterhez hasonló, de csak lokális kiterjedésű korlátlan hatalommal bíró – vezetői voltak, akik egyben tanácsaikkal is elősegítették a rend működését.

 

Az általános helyettes a senechal volt, aki a legfőbb vezető távollétében hozzá hasonló jogokkal bírt. Az ezt követő legfontosabb szerep a marechal-é volt (magyarosan: a marsallé), aki a hadi ügyeket felügyelte.

 

A lovagokon (szerzetes és világi lovag) túl, akik a templomos rendi keresztes sereg gerincét alkották, számos könnyűfegyverzetű tiszt, katona és káplán vett részt egy-egy hadjáratban. Ők nemesi ranggal általában nem rendelkeztek, legfőbb feladatuk az volt, hogy kettes-hármas csoportokban egy-egy lovaghoz csapódva segítsék, támogassák őt a csatában.

 

 

Titokzatos gazdagság?

 

Már a kortársakat is erőteljesen foglalkoztatta, hogy az egyházi jelleg és a szegénységi fogadalom ellenére honnan származik a szervezet mai léptékkel mérve is hatalmas vagyona, ami sokakban keltett féltékenységet, hiszen az egyre gyarapodó gazdagsághoz növekvő pénzügyi hatalom és ezzel párhuzamosan politikai befolyás is társult. Jólétük kiváló indok volt arra, hogy kétes eredetű pénzszerzéssel vádolják meg őket, pedig ebbéli sikereiknek nagyon is ésszerű magyarázata van. Bár a rend léte kezdettől a nagyobb kollektív vagyonon alapult és a regula is engedélyezte földek, épületek birtoklását, tagjai egyenként, a káptalan beleegyezése nélkül nem birtokolhattak semmit.

 

Ismert, hogy a templomosok kiterjedt bankrendszert üzemeltettek, utakat építettek, a zarándokok számára fogadókat, a kereskedelem fejlesztésére pedig raktárakat. Legnagyobb jövedelmük a váltórendszer üzemeltetése révén, és a kölcsönökből folyt be. Ilyen kölcsönöket vett igénybe IV. Fülöp (1285-1314) francia uralkodó is, illetve több püspök, nemes, akik ezután busás kamattal terhelve fizették vissza.

 

Kiváló gazdasági érzékkel megáldott szakemberei a rend vagyonát leginkább földekbe fektették, így téve azt értékállóvá, s a későbbiekben így váltva ki a francia király ellenszenvét, aki nem nézte jó szemmel az autonóm hatalom terjeszkedését. Ez, mint látni fogjuk, a rend vesztét is okozta.

 

Jelképek és viseletek

 

A templomosok jelvénye, amely több templomuk és katedrálisuk homlokzatán is megtalálható, két lovagot ábrázol, amint egy (!) lovon ülve csatába indulnak. Szegélyén a következő körirat áll: Sigillum Militum Xpisti (Krisztus katonáinak pecsétje). A rend hivatalos jelmondata pedig így hangzik: Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. (Nem miértünk, Uram, nem miértünk, hanem a Te nevednek dicsőségére)

 

A rend legfőbb vezetőjét, a Nagymestert, általában fehér tunikában és fehér köpenyben ábrázolják, amely köpenyen vállrésznél a jellegzetes – a kelta keresztből eredeztethető - templomos jelvény, a vörös kereszt szerepel. A kereszt formája koronként változott, s vagy egy tucat olvasható ki a különböző forrásokból. Emellett használatos volt, bár ritkán, fekete és barna köpeny is. Kezében mindig ott tartotta a Nagymester az abacust, a pálcát, amelynek felső része egy kör alakú, keresztet ábrázoló formában végződött.

 

 

A templomos lovagok, hasonlóan a Nagymesterhez, fehér tunikában, de sodronyinggel is felvértezve indultak a csatába. Azok a lovagok, akik bár a templomosok seregében szolgáltak, de nem nemesi származásúak voltak, barna viseletet hordtak.

Fejüket vas fejfedővel, testüket pajzzsal védték, amelyen a vörös kereszt szintén ott díszelgett. A lovagcsapat egyik legfőbb jelképe a bauceant volt, egy vízszintesen osztott, fekete-fehér alapú zászló, amelyben kezdetben fekete, majd a későbbiekben vörös kereszt állt.

 

A vég?

 

A kérdőjel nem véletlen. Bár 1307. október 13-án, pénteken (innen a babonás nap eredete) IV. Szép Fülöp, megrettenve a behódolni nem óhajtó rendtől, elrendelte az összes lovag elfogását, a templomosok nagy valószínűséggel nem tűntek el, egyes vélekedések, főként az összeesküvés elméletek kedvelői szerint, titkos társaságként ma is léteznek.

 

Fülöp, aki mind nagyobb aggodalommal figyelte a rend duzzadó potenciálját, kérvényt nyújtott be V. Kelemen pápánál, hogy rendelje a templomosokat egyik fia világi joghatósága alá. Ez a terve mindazok ellenére kudarcot vallott, hogy V. Kelemen, aki egyébként maga is francia származású volt, köztudottan a francia királyt pártolta. Ő tette át 1309-ben a dél-franciaországi Avignonba a pápai udvar székhelyét, s már a pápaválasztást megelőzően is többször tárgyalt titokban a királlyal, akinek befolyása a konklávé döntésére is befolyással volt.

 

Sikertelen próbálkozása után Fülöp további módszereket eszelt ki a rend betörésére, többek között kérte fia felvételét a szervezetbe, akit már rövid távon Nagymesternek szánt, aki majd hatalmába kerítheti a templomosokat. De Molay, az utolsó rendfőnök azonban ellenállt, és nem engedett a zsarnoki akaratnak.

 

Az avignoni pápa 1312-ben, a bécsi zsinaton végül megerősítette a rend feloszlatását. Utolsó Nagymesterük, Jacques De Molay és a templomosok ellen 1314-ben Szép Fülöp bosszúhadjáratot indított, amelynek számos rágalom, eretnekség-vád volt a része. A koncepciós eljárás során, minden bizonnyal kínvallatás által, olyan „őszinte vallomásokat” csikartak ki egyesekből, amelyek szerint a rendbe való belépéskor meg kellett tagadniuk Krisztust, és helyette Baphometet, a sátánt kellett imádniuk. A szexuális kicsapongásokat is tartalmazó vádak előkészítése már egy évtizeddel a per előtt megkezdődött: a francia királynak a rend vagyonára fájt a foga, s ennek megszerzéséhez semmilyen eszköz nem volt drága.

Mintegy 15 ezer templomost vetettek börtönbe, Jacques de Molayt pedig, aki nyilvánosan visszavonta minden korábbi „beismerő” vallomását, 1314. március 18-án máglyán elégették.

 

A templomosok története egyáltalán nem misztikus, korabeli céljaik, kapcsolatrendszerük nagyon is racionális, gyakorlati alapokon nyugodott, éppúgy, mint szervezetük feloszlatása. Történetük érdekek és érdekellentétek mentén alakult, szoros összefüggésben a középkori világi és egyházi hatalom egymáshoz való viszonyával.

 

Wikipédia

Hozzászólások

argyelanz  (F/45) 1.

Szomorú történet!
Hiszek abban, hogy azok, akik évszázadokon keresztül hamis vádakkal illeték a rendet, egyszer elnyerik méltó büntetésüket és a sok hamis prófécia, hazugság, tévhitben tartása az embereknek kemény bűnhődésre kárhoztatja mind azokat, akik nemzedékről - nemzedékre ontották magukból az igaztalanságot.
Eljő az az ember, aki a rendet ismét feltámasztja és itt gondoljunk csak Jézusra, aki szintén egy egyszerű, "hétköznapi" emberképét mutatván jelent meg e Földön. Ne várjunk harcost, politikust, csak egy egyszerű embert aki talán még nem is szembesült vagy legalábbis nem régen azzal, hogy mi is a szerepe a világban.
Összefogja azokat az elesett népeket, akik vagy saját magukkal vagy a környezetükkel állnak harcban egy igaztalan eszményért.
Ekkor jő el az igazság, mikor felnyitja az emberek szemét, hogy miben és hogy is éltek mostanáig..........

2011. ápr. 11. 16:05

Üzenőfal

Magazinról

Alapítva: 2006.10.23.

Tegnapi látogatók: 37

Látogatók az előző hónapban: 1215

Látogatók a jelenlegi hónapban: 1080

Feliratkozottak: 1599

Magazin helyezése: 111

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez