A Pilisszántón talált kó üzenete!

A kőlap jelenleg a pilisszántói római katolikus templom közepén, a padozat alatti üregben, úgy 1,5 m mélyen , jól láthatóan, vastag üveglap alatt van elhelyezve.
 
Hogy 2000.-ben történt megtalálása óta nem semmisült meg és ma védett helyen látogatható, az két embernek Szőnyi Józsefnek Pilisszántó polgármesterének, és Árva Vince atyának, a templom plébánosának köszönhető.
 
A vésett kőlap  korát 700-800 évesre becsülik, a rajta lévő jelek magyarázatával még igazán nem próbálkozott senki. A vélemények abban – úgy tűnik – megegyeznek, hogy a kő a pálosokkal hozható kapcsolatba, amely szerzetesrend alapítója – Boldog Özséb – is itt, az általa alapított Szent Kereszt monostorban, lett eltemetve.
 
A „KöR-iS-TeN” szemlélet jelképrendszerének ismeretében kíséreljük meg a kőbe vésett ábrák értelmezését!A szimmetrikus elrendezésű ábrák analógiái (párhuzamai) legalábbis ebbe az irányba mutatnak!
 
Mit látunk tehát ezen a rejtélyes kőlapon ?  Egy nagyobb és két kisebb keresztet, melyek szárai  végén 3 irányba induló (hegyben végződő) újabb „szárkezdemények „láthatók. A nagy és a baloldali kisebb kereszt az egyenlő szárú kereszttől annyiban tér el, hogy az egyik (a függőleges) szár alját meghosszabbították, hogy ott lehessen kézbe fogni. Mármint az ábra mintájául szolgáló, kézbe fogható kereszt változatot, aminek egy bizánci megfelelőjét látjuk a

A  középső, nagyobb léptékű rajzolaton további furcsaságot tapasztalunk. A keresztszárak végén, a szárak hossztengelyére szimmetrikusan, kétoldalt lecsüngő bajuS zhoz hasonló szalagok láthatók. A függőleges szár tengelyében, egyben a kőlap szimmetria tengelyén alul, egy barlangban (vagy sírboltban) lévő személy elnagyolt mellképe látszik. A két kis formátumú kereszten nem látunk szalagokat.

 

A jelkép együttesre vonatkozó megfejtésünket az alábbiakban részletezzük :
a kőlapra 3 példányban vésett „ismétlődő keresztet” mutató ábra a rendezett világegyetem gömbjének összemetsződő főköreit, (a tengelyvonalakat ) síkba kiterítve ábrázolja(3. kép) Az illusztráció a „kiterítés” egy közbenső fázisát mutatja.
A gömb alakúnak képzelt világegyetem és a teret rendező három képsík összemetsződése adja a három főkört. A 4. képen látható, hogy általános esetben a gömb látható oldalán és a nem látható oldalán egyaránt 3-3 összemetsződés található. A középpontból az összemetsződéseken áthaladó tengelyvonalak a tér három irányú kiterjedését jelenítik meg. Ezt nevezzük a három dimenziónak.
 
A kőlap esetében a világgömbnek egy speciális, „tengely irányú” nézetét látjuk síkban kiterítve.A körívek egyenesekként jelennek meg, melyek a csomópontokon jelzésszerűen, kis mértékben túlnyúlnak.
 
Van  olyan műalkotás, melyen együtt látható a világgömb - térbeli testként – három főkörével egyetemben és annak egy, tengelyirányú nézete síkban kiterítve. Ilyen például ez a bécsi kincstárban őrzött „országalma”, amit – más országalmákhoz hasonlóan - mindeddig félreértettek : a gömbforma tudniillik nem a Földet, hanem a Kozmoszt jelképezi. A csonka keresztszárak (kissé legömbölyítve) itt is megvannak, bár szalagok helyett itt 3 vércsepp formájú féldrágakővel találkozunk. (
5. kép)
A vereSa vér színe, a vér a „lélek hordozója”.  A piroS, vöröSszín a KöRiSTeNjelképrendszeren belül (közvetett módon) az iSgyök megidézését szolgálja.
Az iSgyök, a szellemi szféra (amit régiesen íZ
-nek, „szabad léleknek” neveztek) más módon is megjeleníthető. Szél, szellem , szalag szavaink egy szóbokorhoz tartoznak, közöttük analógiás kapcsolat ismerhető fel. A szél nem látható, hacsak nem közvetve, egy szalag lobogása által. A szellem sem látható, ezért a jelképrendszeren belül a szalag hivatott megjeleníteni.

 

SzaLag = SzeLLem =
iZ(iS)
 
Visszatérve a csillagkereszthez, a fő
KöRök (kiegyenesítve a síkban) egyidejűleg TeNgelyvonalként is felfoghatók. Ezen tengelyek egyben a tükörképben elrendezett szalagok szimmetria TeNgelyei.
 
KeReszt => főKöR =
KöR
 
szimm. TeNgely =
TeN
 
Így elmondható, hogy a szalag (iS) és a KöR közös TeNgelyű, vagyis egymástól el nem választhatóan eGY!Ez tehát a világeGYetem (a KöRiSTeN háromság ) jelképes síkbeli megfogalmazása.
 
A „felső” világot jelképező szalagot, (
iSgyök) KeRek kalapról lelógatva nem csak Európában használták, hanem a közép-amerikai indiánoknál is ismerték. Növényi ágra kötözve (nő, növény = „alsó” világ) egész Eurázsiában ismert. Nálunk májusfa (6. kép) formájában találkozunk vele, míg Távol-keleten a fátlan síkságokon egy-egy magányos bokor vagy csenevész faág a felszalagozás rítusa révén nyomban szakrális központtá („középponttá”)
A keresztszárak végén (az eredeti gömbön ez a főkörök összemetsződéseinek felel meg) a csomópontból 3 irányban továbbfutó köríveknek csak a kezdeménye látható.
Alul (tükörképben) két kisebb méretű „csillagkereszt” is látható. Ezek mindegyike önmagában TeNgelyesen szimmetrikus, ez a TeN gyök megjelenítése. A „csillagkereszt” a főkörök különböző méretű darabjaiból áll, így ez egyben a KöR
megjelenítéseként is felfogható .
 

  
Bár kétoldalt is látható, a KöR és a TeN gyököt csak egyszer kell figyelembe venni. A kozmikus jelképek esetében az Élő Valóság és az Egyén tükörképben megjelenített alkotórészei fél értékkel bírnak, (miként a páros testrészek pl. : fél szem, fél kar), így a két fél kiadja az eGyet. (v.ö.: világeGyetem)
 
A középen lévő kereszt tengelyében egy barlang nyílása (keresztmetszete) látható. A barlangban lévő személy („remete”) stilizált mellképe ugyancsak a szimmetria tengelyre került. A lélekkel bíró élőlény egyezményes neve iZ(iS) volt. A három gyököt összeolvasva megint csak a KöRiSTeNháromsághoz jutunk !
 
Egy tengelyes szimmetriát mutató „oldalnézeti világmodell” áll előttünk, középen az „égi küldöttel”. Mintha ezt a kompozíciót már láttuk volna valahol! (8. kép) A Szent Korona Jézus zománcképén a ciprusok (KöR) TeNgelyvonala az aura középpontja felé görbül. A szimmetriatengelyen JéZus(iS)kapott helyet. A szántói kő esetében (9. kép) belénk csap a felismerés: de hiszen ÖZséb nevében is szerepel az iZ gyök!
 
  
jéZus öZséb = iS (éZ) (öZs)
Újkori mágusaink, a pálos szerzetesek úgy jelölték meg képjelekkel, rejteki módon – az örökkévalóság számára – alapító Rendfőnökük végső nyughelyét, hogy nem kellett múlandó betűjeleket használniuk! A remeték – az ősi tudás birtokában – még jól olvasták ezeket a képjeleket!
 
Felül a szalagos kereszt a Makrokozmosz /KöR-iS-TeN/  – alul Mikrokozmosz /KöR-iS-TeN/  az égi küldöttel. Közös a (szimmetria)tengelyük, így a kettő (egymástól el nem választható módon ) eGynek számít ! (v.ö.: világeGyetem)
 
A barlang a heGy közepe felé tart. Így a barlangban lévő személy egyközpontú a (h)eGgyel , vagyis az eGgyel! A remeték Égi küldött mivolta így még egyszer megerősítést nyert ! (Láthatóan éG, éK, üK, aGy szavunk mellett (h)eGy szavunk is az eGy szóbokrába tartozik.
 
Tegyünk csak egy kis kitérőt! (Őseink és pl. Jézus „hegyen áldozása” így nyer mélyebb értelmet!  Nem volt véletlen tehát a magányos fánál (növény = KöR + TeN(gely) ) vagy forrásnál (FoRrás = FoRgás => KöR , továbbá a víZ = íZ ) való áldozás sem.
 

Keresztelő Szent János a JoRDáN viZével keresztelt. A megkeresztelt eGyén oly módon azonosult az eGgyel, hogy a homlokára („aGy”) rajzolt kereszt középpontja egybeesett a KöRiSTeN-nel, amit/akit a JoRDáNvíZ képviselt. A mássalhangzók ismert hangváltozásait figyelembe véve (J-R = K-R, / hiszen K=G=H=Gy=J/ és D-N = T-N /lévén D=T/ . A  víZ-ről az íZ (iS) gyökre asszociálhatunk. Összeolvasva a
K_R - T_N - íZ háromságot kapjuk (a sorrendnek nincs túlzott jelentősége). A kusita birodalom neve – erről Padányi Viktornál olvashatunk – ehhez nagyon hasonló : KuR-TeN-iZ volt.
 

A közeli kőfejtő melletti hegyoldalban lévő - három évvel ezelőtt készült - sziklakápolna ugyancsak tengelyes szimmetriát mutat. A két kapubálványon tükörképben találkozunk a kőről ismert két kisebb „csillagkereszttel”.

Közöttük egy jól sikerült „mandala” konstrukció látható: a KöRiSTeN  új megfogalmazásban. Egy stilizált növény (KöR) 4 ága fogja közre a világgömböt (a főkörökkel ellátott gömbnek a TeNgely keresztje jól látható). Az előbbi „életfának” szárnyai (iS) vannak!
A nagy kereszt a boltozat tengelyébe került, belseje vastagon üvegezve, hogy a fény a felső világból az ugyancsak tengelyben lévő Babba Mária szoborra vetüljön. A szobor (és egyben az épület) tengelye a Ziribár hegy felé néz, hogy a téli napfordulókor a hegy mögött felkelő nap első sugarai a bejárati nyíláson keresztül a Boldogasszonyt „Napba öltöztessék”.

A kápolna (helyesebben „napvárta” ) tervezői láthatóan otthonosak a mágia eszköztárában. Boldog Özsébnek nem kell „forognia a sírjában”!
Berényi László Géza
2009. december 21.

BOTOS LÁSZLÓ
 
MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK
 
Vázlatos magyar történelem nem csak fiataljainknak
 
1. rész
 
 
A Kárpát-medencei Őshaza
 
A Kárpát-medencei őslakósság egyedei természeti, vagy túlnépesedési okokból vándoroltak ki a Kárpát medencéből, majd később gyakran különböző nevek alatt, népcsoportok részeiként tértek vissza újra és újra az őshazába, gyakran segélynyújtási szándékkal, néha pedig hódítókként[1] is.
 
Az őslakos és visszatérő népekre vonatkozó, -- az amerikai Science Magazine, 2000. nov. 10. száma közlése szerint --, az európai ember örökítő jelzőinek százalékos kimutatásában, amely a kelet-európai népek örökítő jelzőit mutatja, -- az Eu19 a magyaroknál 60.0%-ban mutatható ki, amely Európában a legmagasabb.  Az Eu18, amely jelzi a nyugat-európai népek örökítő jelzőit, a magyaroknál 10.3%-ban jelen. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi és Alberto Piazza, nyilatkozzák,[2] hogy az ural-altáji finn-ugor ágban a finnek és a magyarok európai örökítő jelzői 90%-ban vannak jelen (60% Eu19 jelző és 30% más Eu örökítő jelző) és 10% urali. E könyv tanulmánya szerint Árpád népe a lakosság 10 % +-ban volt jelen.  Ha most a magyar lakosság örökítő európai jelzője 90%-ot tesz ki, akkor az őslakos nép 81%-ban volt ős-európai.
 
A Kárpát-medence őstörténelmének főbb fejlődési pontjai:
 

Buda és Vértesszőlős, az alsó kőkorban, acheuli, K. e. 348-248 évezred

Bükk, Subalyuk kezdete, moustieri, K. e. 88 évezred

Érd, moustieri, K. e. 68 évezred

Bükk, Szeleta kezdete (Subalyuk utóda) K. e. 48 évezred

Érd, moustieri, vége, K. e. 43 ezred

Bükk, Istállóskői, aurignáci kezdete, K. e. 38 évezred

Bodrogkeresztúr, gravetti, K. e. 27 évezred

Árka, Szegvár, gravetti, K. e. 20 évezred

Zalaegerszeg, gravetti, K. e. 14 évezred

Szekszárd, Palánk, gravetti, K. e. 11 évezred

Pilis hegység, barlangi gravetti, K. e. 8-10 évezred
Bükk, Balla barlang, K. e. 9 évezred
Bükk, Szeleta vége, K. e. 10 évezred után
Első földművesség, K. e. 7évezred
Körös-Tisza, K. e. 6 évezred
Vincsa, írás, réz, K. e. 5,5 évezred
Duna I. K. e. 5 évezred
Duna II. K. e. 4,5 évezred
I.                    kurgán hódítás, K. e. 4 évezred

II.                 kurgán hódítás, K. e. 3,5 évezred

Bronz, K. e. 3,3  évezred
Szekér, K. e. 3 évezred
III.               kurgán hódítás, K. e. 2,7 évezred
Baden, K. e. 2 évezred
Vas,  K. e. 1,8 évezred
Halomsír és urnamező,  K. e. 1,5 – 1 évezred
Kora vaskor, kimmerek, K. e.  900 – 700
Vaskor, szkíták, K. e.  700 – 300
Vaskor, kelták, K. e. 300 – A.D.
 
 
Őslakosság a Római Hódítás Előtt
 
Az ősi népesség hovatartozását valószínűsíteni lehet a kultúrák alapján.  A Dunántúl mostani neve helyett e tanulmányban az eredeti, történelmi Pannónia nevet alkalmazzuk Dunántúl helyett, mely nem határoz meg egy történelmi, földrajzi tájegységet. Pannónia nevet tévesen a latin panis (kenyér) szóból eredeztetik, a valóságban az itt élő őshonos, nőelvű pannon nép nevéből származik. Fényvallásúak, népnevük fordítottja Nap szavunkat adja. Ősi területeik: Pannónia, Venetia, Bécsi-medence, amit Vindobonának neveztek, Ausztria déli része, Szlovénia egy része, Szlavónia, Macedóniában egy peon nép.
Pannónia keleti részébe iráni népek települtek be, idegen beállítottságú történészek szerint, akik az őslakós jászokat későn érkezett iráni népcsoportnak könyvelték el. A jászok ősi kárpát-medencei nyomai a Dunántúltól Moldváig megtalálhatók. A dunántúli jász területeket Ioniának nevezték felirataikban, fővárosuk Mursa, a mai Eszék volt.
Ugyanakkor őslakos magyari népek voltak a székelyek (szikulok/siculus), sicamberek (szikánok/sican), sakák, csángók, pelazg-palócok, turoszkok, vagy etruszkok, agathyrszek, barkók, hunok, avarok, besenyők, sz*rmaták, budinok, kelta-gallok, daha-dákok, jászok, kunok, matyók, hogy csak a  legismertebbeket említsük.
Ezek voltak azok a népek, akik Anonymus[3] híradása szerint, az árpádi Hazatérés előtti Kárpát-medencei víz és földrajzi neveket adták. Itt csak vázlatosan közlök néhány nevet, de így is bőséges betekintést nyerhetünk az ősnépnyelv hovatartozásába.
znevek
 
Amas folyó, Balaton, Bodrog, Böge (Bega), Cseszteg folyó, Eger folyó, Fertő, Helyő folyó, Hernád folyó, Jászos folyó, Kapos folyó, Kórógy ér, Körös, Körtvélytó, Maros, Rákospatak, Salyó folyó, Sárviz, Szamos, Temes, Vág, Vajas (Duna-ág),
 
Erdélyi folyónevek
 
Vargyós, Homoród, Nyárád, Almás, Berény, Székás, Hideg, Hortobágy, Gyénes, Ludas, Kapus, Görgény, Bodza, Tisza, Visó, Iza, Tus, Krasznab, Ecsedi-láp, Aranka, Szamos, Sajó, Beszterce, Kőrös, Berettyó, Maros, Nyárád, Küküllő, Aranyos, Sebes, Jára, Gyógy, Ompoly, Olt, Barca, Zsill.

 

Egyéb földrajzi nevek

 
Biharvár, Bodajk-hegy, Bolhád-hegy, Bolondosvár, Borsodvár, Barsvár, Budavár, Diód falu, Emőd falu, Erdély (országrész), Gömörvár, Győr (Gyűrűvár), Gyümölcsény, Havaserdő, Keve vára, Komárom vár, Nyérerdő, Pákozd-hegy, Sárvár (Ecsedi lápon), Sátorhalom, Szeghalom, Szegcső,Szepeserdő, Szerencs-hegy, Szerepmocsár, Tasasfalu, Tetőtlen halom, Torbágy erdő, Ungvár, Várad (Barsvár), Vértes erdő, Zaránd megye, Zilah város, Zobor hegy, és Zombor.
 
Professor Grover S. Krantz XE "Grover Krantz"  megállapítása szerint a magyar nyelv Európa legősibb nyelve, és ez a nyelv a Kárpát-medencében alakult ki. Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[4] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72. old.)
Krisztus után a III. században a kelták, Erdélyt a trákok és a dákok lakták be.  Ez időben a dákok a Tiszáig terjesztették ki határaikat, Boirebistas uralkodása alatt.  Belső viszály következtében Boirebistas királyt megölték és ennek következtében a Száva irányából támadó római hadaktól vereséget szenvedtek.
 
Római Hódítás Pannóniában
 
Pannóniát Augustus császár uralkodása alatt foglalták el a római légiók (Kr.u. 7.), 44 évi véres és keserves harc után és Pannonia provincia néven a Római Birodalomhoz csatolták.  A világ ekkori egyik legnagyobb hatalmának[5]44 év kellett ahhoz, hogy a hős, búzát termelő pannon népet legyőzze.  Fiatal erőteljes népét rabszolgának adták el és az új tartomány termékeit a Duna folyón és völgyein át szállították tartományaikba, felhasználva a Scarbantia (Sopron), Savaria (Szombathely), Aquincum (Owen/ Alt Offen/ ma Óbuda része) tartományi városok (oppida[6]), valamint a Száva menti borostyán út kapcsolatait.  A légiókban nemcsak római polgárok szolgálhattak, de 25 év után polgári jogot kaptak.  Hazatérve, a helybeli közösségben, kiváltságos helyzetbe is kerültek, mint népképviselők (tribunus).  A tartomány vezetője az itt állomásozó hadsereg parancsnoka lett, mint szenátor.  A II. században Pannóniát „Alsó” és „Felső” Pannóniára osztották.[7]
A római hódításokkal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy bár közvetlen szomszédaink voltak, a Duna-Tisza köze jász lakósságát soha nem tudták meghódítani.
 
A Dák Állam Bukása
 
Az I. század derekán, Decebalus király, aki újból egyesítette népét, hatalmas katonai támadást indított a rómaiak ellen, de 88-ban vereséget szenvedett, a király nem hódolt be és 103-ban kitört a második dák háború, de Kr.u. 105-106-ban Decebalus teljes vereséget szenvedett.  A rómaiak ekkor teljesen kiirtották a dák vezető réteget.  Decebalus levágott fejét bemutatták Traianus császárnak.  A szkíta Dácia[8] központjába; Apulumba (Gyulafehérvár) megszálló idegen légiók kerültek, akikről tudott, hogy nem beszélték a latin nyelvet.
 
Római Tartományok Bukása
 
A római limest egyre több támadás éri.  Pannónia mellett egyre erősebb a nyomás Dáciára is.  Ezért e római provinciát (e tartomány alatt Erdélyt értjük) 271-ben a rómaiak kiürítik.  A Kárpát-medencébe egymás után törnek be a vandálok, gepidák, gótok.  Idegen történetírók a sz*rmatákat is a betörő idegen népek közé sorolják, noha testvérnép. A sz*rmaták a Dunántúlon a jászokat segítették a rómaiak ellen, s a Marcus Aurelius császárral kötött kényszerbéke során, egyezményük jegyében, 5000 sz*rmata és jász harcos került a Brit Szigetekre -- VI. légió név alatt -- római szolgálatra. Ők alapítottákmeg többek között a híres angol lótenyésztést. A jászok itt beírták nevüket a Brit Szigetek földrajzába: Iona szigete az ő nevüket hirdeti. A rómaiak az Al-Dunától délre, Dacia Ripensis néven új tartományt alakítanak és a római lakosság a légiókkal együtt ide települ át.  Dáciát a kereszténység elterjedése előtt hagyták el a rómaiak.  A Kárpát-medence keleti részébe települő germánok vallása ariánus keresztény volt, ezért a keresztény vallás e válfaja itt fennmaradt. Ez őseink mindenkori, vallások és „másság” iránti türelmét bizonyítja.  A hazatérő magyarok ide települtek, de mindezek az új betelepülő népek már nem használták az egykori római városok neveit, hanem az itt emberöltők óta meghonosodott ősmagyar földrajzi neveket, melyek részleges jegyzékét Fischer Károly Antal közölte tanulmányában. Ezért nincs semmi alapja a dáko-román elméletnek.
A keresztény vallással kapcsolatban meg kell említeni, hogy az őskereszténység hona a Kárpát-medence. Őseink fény-jelképe a kereszt, így a Napot is kereszttel jelképezték, s önmagukat kereszténynek nevezték. Az ősmagyar kereszténység az egyedüli, ami önmagát a kereszt nevével azonosítja, ezzel máig hatóan őseink vallásának adunk tiszteletet. Minden egyéb, ma kereszténynek nevezett egyház magát Jézus Krisztustól eredezteti (Christian), róla nevezi el, tehát későbbi eredetű.
Be nem vallott tény, hogy a mai u.n. keresztény nagyegyházak az ősi szkíta kereszténység félreértett tanaiból épültek fel, vezető rétegeik átvették ezek külsőségeit, de sajnos ezek magas lelkiségét nem.
 
 
Kárpát-medence a Hun Birodalom Korában
 
Az V. században a hunok elől menekülő gótok, vandálok szorongatták Rómát, majd rövidesen a hunok támadták 441-ben a Kelet-római és Nyugat-római Birodalmat.  Ugyanez évben a hunok visszafoglalták Kelet-római Birodalomhoz tartozó Pannónia Secundát, melyet 296-ban alkották Diocletianus császár ideje alatt. Fővárosa,Sirmium, s a mai Szerbia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina tartoztak hozzá.[9]
452-ben Atilla hun seregei Itálián is átvonultak.  Első Leó pápa esdeklésére Atilla megkegyelmezett Rómának.  453-ban miközben új Róma elleni hadjáratra készült Atilla, nászéjszakáján gyanús körülmények között meghalt.  Egyes rosszindulatú híresztelések szerint a mindenben mértékletes Atillát, részegsége által bekövetkezett, orrvérzés ölte meg.  Nincs olyan férfi, aki nászéjszakáján tökrészegre inná magát.  Feltételezhető a politikai gyilkosság.  Atilla harcát, az igaz Istentől elfordult  népek lelki felszabadításáért vívta, innen a név „az Isten ostora”, ugyanakkor uralma alatt akarta már ekkor egyesíteni Európa népeit.  Halála után a gót alattvalók, akiket meghagyott népük királyainak uralma alatt, fellázadtak visszaélve Atilla emberségével.  Szétrobbantották a már majdnem megvalósult, tartós Hun Világbirodalmat, amit nevezhetnénk a kor föderációjának is, mivel minden állam egymástól független szövetségben élt saját királyaik alatt.  Csak a külpolitikában és a közös hadviselés terén voltak alávetve a központi hun akaratnak.
 
A Germán Hódítások
 
Pannónia 536-ig a keleti vagy osztrogotok uralma alá került.  A gepidák a Kárpát-medence keleti részét 530-as években foglalták el.  Bizánc urai, a Pannóniát elfoglaló(,) longobárdokat győzték meg a gepidák megtámadására.  A longobárdok 50 évnyi pannóniai ottlétük után 568-ban Észak-Itáliába telepedtek át, helyet adva Baján kagán vezette avaroknak.
 
Az Avar Birodalom és Társadalma
 
Az Árpádi honvisszafoglalók a Kárpát-medencében őshonos népekkel, így az avarokkal is találkoztak. E várépítő, magas műveltségű nép várkun név alatt is ismert volt.  Ősi települései a mai Baranya megyében voltak. Főbb városaik: Parád, Perk, Perkáta, Párkány, Börzsön, Borsod, Bereg, és a vár kapcsolatú nevek. A Kárpát-medencén belüli és kívüli ősváraik hirdetik máig műveltségalapító jelenlétüket, mint a Kárpát-medencén kívüli Bar, a mai Antivari, az ősi Avaris a hyksosoknál, a Nabateus Avar város, stb. Az árja előtti perzsa, pártus, parszi, peres, farsi, partini (az Adria-vidék őslakói) név alatt említi meg őket Dio Cassius: (Historia Romana, Hamburg, 1750. fol. Lib..XLI., cap.49, 293. old.) és parthim név alatt Strabo, ugyancsak e vidéken.[10] A szlávok obri-nak hívják őket. Árpád idején a Duna-Tisza közét, Tiszántúlt és Erdélyt tartották birtokukban.
Az őslakos avarokat erősen meg kell különböztetni az Árpád idejében visszatérő, avarnak nevezett néptől. Az őshonos avar letelepedett életű, műveltségalapító nép, fejlett földműveléssel, építészettel, iparral, kereskedelemmel, védelmi eszközökkel (pl. várbevételhez szükséges gépekkel). Soha nem voltak “lovasnomádok”. (Bővebben lásd.: Magyarságtudományi Tanulmányok, Tomory Zsuzsa Avar fejezete.)
A Kárpát-medencét 200 évi avar uralom után, a frank, és a bolgár hódítás szétszakította.  Nagy Károly és Pipin elrabolta az avar kincseket, amelyeket a frank érsekségek között osztott szét. Ezek az alább következők: Szt. Florián, Mattsee, Mondsee, Tegernsee, Schliersee, Schaftarn, Benedict-Beuren, Korchelsee, Schlehdorf, Stafelsee, Polling, Diessen, Sandau, Tierhaupten, Friesing.  A magyar honvisszatéréssel, mint az avarok rokonai és Atilla örökösei, ismét visszaállt az előbbi tartós, alkotmányos rend.  Ugyancsak az avaroknak köszönhető, hogy a VI. században áttörték az erősen kiépített kelet római védőgátat, ennek következtében a szláv törzsek behatolhattak a Balkánba, megváltoztatva annak etnikai térképét.
Az avarok(at) felett a kagán uralkodott és felesége is részt vett a kormányzásban.  A VIII. században a kagán mellett a kútfők egy Jugurus (magyarul jog úr = legfőbb bíró) méltóságnevű tisztviselőt említenek. Ezt úgy magyarázzák, hogy ő volt a birodalom ügyintézője, tényleges uralkodója.  A kagán pedig a szakrális (szent) uralkodó.  Más területeken is léteztek önálló székhellyel birodalmi intézők; a Tudun északon, és délen a Tarkán.
Az Árpád-i honvisszatérők közötti avar hadat a könnyű lovasság, lovas íjászok alkották. Az avar hadakkal együtt magyar portyázó hadak is érkeztek kifürkészni a helybeli erőviszonyokat a tervezett hazatéréshez.  Az avar had főerejét a vaslemezes, páncélozott lovasok alkották.  Katonai újításuk a vaskengyel alkalmazása, amelyet ők használtak Európában először.  Ez lehetővé tette a biztos nyilazást előre és hátra.  Ez hatékony fegyver, a visszacsapó íj, rémületben tartotta a kor népeit. A Kr.u. 500-as években az avar nagyhatalom Bizáncot jóvátételre kötelezte. A Kelet-római Birodalom császára, a Bazileosz, 57 éven keresztül fizette az évi 120.000 soldiust, összesen 1200 kg. mennyiségben. Ez az összeg mentesítette Bizáncot az avar támadásoktól. Az ilyen jóvátétel, vagy béke adó követelése és fizetése teljesen elfogadott gyakorlat volt sok évszázadon át. Róma épp’ ezért háborúzott, hogy az elfoglalt provinciákat megadóztathassa.  Az avarok Kr.u. 626-ban, perzsa szövetségben, megtámadták Bizáncot, de súlyos vereséget szenvedtek.  Hatalmuk lehanyatlott.  László Gyula régészprofesszor a Kr.u. 670-680 években a Kárpát-medencében élő, griffes-indás övdíszű nagyszámú népességben az általa már bizonyított „Kettős honfoglalás”, helyesebben honvisszatérés népében, a magyart ismeri fel. László Gyula „Kettős honfoglalása”, s az avar-magyar nép kárpát-medencei jelenléte régen ismert volt, többek között Ipolyi Arnold is részletesen tárgyalja e tényt. László Gyula részéről bátor kezdeményezés volt a „kettős honfoglalás” elméletének felvetése – szemben a Magyar Tudományos Akadémia irányvonalával - a Kárpát-medencei magyar őshonosság gondolatának beemelése a köztudatba.
 
Frankok, Bolgárok, Szlávok
 
791-ben Nagy Károly (768-814) frank hadserege a bécsi erdőnél győzelmet aratott az avarok fölött, de a visszavonuló és mindent felégető föld taktikáját választó avarokkal szemben győzelmét nem használhatta ki.  Végül is a nyugati avar részek meghódoltak a frankoknak (803-ban).  Ez új tartományt Nagy Károly Oriens néven a bajor prefektus hatalma alá helyezi.  Egyidejűleg Krum bolgár kán a Tisza völgyén át támadt a pannon Aváriára és Kr.u. 804-ben súlyos vereséget mér az avarokra.  Sok művészettörténész a nagyszentmiklósi aranykincset (amelyet még mindig Bécsben tartanak) a késői avar művészet remekeinek tartják. Pap Gábor Atilla király kincsének mondja, és a hun-avar-magyar jogfolytonosság bizonyítékának tekinti ezeket a mesterien domborított, cizellált aranyedényeket. - Pannónia a Keleti Frank Birodalomhoz kerül.  Pannóniát előzőleg avarok bírták évszázadokon át Horvátországgal, és Szlavóniával együtt, a szláv törzsfők később vonultak be e földrajzi térségbe.  A szlávok támadásai állandósultak a keleti frank területeken.
A szlávok többsége a 820-as években a bolgároktól menekülve telepedett be Pannónia déli részébe.  A szláv származású, de a Carolingoknak behódolt és részükről megbízható Pribina Nyitrából kormányozta az ide menekült szlávokat.
A korai mezőgazdaság fontos ága a szőlőművelés volt.  A nagy szőlőskertek ez időkben Szombathely, Pécs, Keszthely, Zalavár térségében voltak. Zala, Szala helységneveink szőlőtermelő múltjukkal kapcsolatosak.
 
Honfoglalás és előzményei
 
A magyar legenda szerint Ügyek, Atilla leszármazottja, feleségül vette Emesét. Álmában népük fénymadara, napjelképe, a Turul-sólyom tűnt fel, fénnyel övezve mutatta meg számára a jövőt.  Látta, amint kristálytiszta folyó indult el testéből, és folyni kezdett nyugat felé, egyre duzzadva, míg áthullámzott hólepte hegyeken, és elöntötte a hegyeken túli gyönyörű rónaságot. Ott megállt a folyó, és vizéből egy csodálatos fa nőtt ki. Emese tovább álmodott: Lefeküdt a csodálatos fa alá a szép ország kellős közepén. Amikor felébredt ura sátrában találta magát. Napsugaras szép reggel volt. Tudta, hogy csak álom volt az egész, de annak a különös álomnak az emléke vele maradt egy életen át. Kilenc hónapra rá, fia született. Az álomra való emlékezés miatt Álmosnak nevezték el a gyermeket, aki később Árpád apja lett, azé az Árpádé, aki valóra váltotta Emese álmát. És elvitte a magyarokat síkságokon, és hólepte hegyeken át a hunok hajdani hazájába, ahol még ma is élnek jogos örökségükben.[11]
A magyar Emese Álma legendában… az Isten egy sólyomfajta; a Kerecsen sólyom (Falco cherrug), alakjából eredezteti népét, vezérét, továbbá a sz*rvas ünő alakjából pedig az Ősanyát. Népünk ősregéi mindig valami természettudományi  tényt hoznak emberközelbe. Ezt őrizte meg népművészetünk is, melyben az életfát őrző griffmadár is megjelenik.  A vezér Álmos, kinek apja a Turul volt (Emese Álma legenda), és anyja a sz*rvas ünő (a Csodasz*rvas legendában, aki Hunort és Magort vezette).  Ezt tükrözik a magyar nép, s a pusztai népek művészetében gyakran ismétlődő díszítő elemek, a sz*rvas, a stilizált életfa, s az életfát őrző griffmadár.
Emese fiának égi eredetét a Turulmadártól származtatják. Ipolyi Arnold Álmost, és annak fiát, Árpádot Pap Királynak nevezi.[12]
A pusztai népek népművészetében a griff madár egy alapgondolat, vezérlő eszme, amely a Pap Királyt a népével szembeni kötelességére emlékezteti. „…Álmos a Turul törzsből származott…” Csernyecov bemutatja, hogy a pusztai népek délről és keletről vándoroltak észak felé, és nem úgy, mint ahogy azt a finnugor nyelvészek hirdetik, Északról délre.[13]
A legendák, és népmesék azt látszanak bizonyítani, hogy a keleti népek és a magyar nép között hasonlóság, vagyis kapcsolat van.[14]  A leggyakrabban előforduló mese, az Égig Érő Fa: A sárkány elrabol egy leányt, felviszi magával az égig érő fa tetejére, és mind meghalnak, akik megmentésére indulnak. Végül egy kiskanász próbálkozott. Kis baltájával lépcsőket vágott a fa törzsébe, és így jutott egyre feljebb, és feljebb a különböző szintekre (a fa világán). Az egyik szint a szél, a másik a Holdanya birodalma, majd a Napatya birodalma következett. Ezek mind segítették a kiskanászt.
Kutatók (Berze-Nagy János, Mossy Sándor, Benedek Elek) azt hangsúlyozzák, hogy ez a népmese a táltos tettét mondja el, mert a táltos hasonlóképen mászott egyre magasabbra a fán, ki élőfára mászva intézte szózatát, tanításait az egybegyűltekhez. Keresztény templomok szószékei máig is őrzik ezt a fa-alakot, a magyarság ősi világfáját, csak nem tudják, hogy a templomi szószékek az ősi Életfa jelképes megjelenítései. A mese megőrizte az ősi vallás alapjait. Ezek a népek hitték az életfa életadó, életoltalmazó erejét, minden élőlény számára, hiszen ez nem egyéb, mint Tejút-rendszerünk. A világegyetemmel való kapcsolatuk azt mutatta, hogy a hetedik, és a kilencedik ág szintjén élt a Nap és a Hold.
Magyar Adorján Csodasz*rvas Legendája, amelyet gyermekek részére készített leírta, hogy a két ikertestvér, Hunor, és Magor mint cseperedtek fel, bemutatja gyermekkori kalandjaikat, hogyan másztak feljebb, és feljebb a hegycsúcsra kutatva a Holdanyát, Napatyát[15] és végül hogyan váltak vadászokká.
Az Életfa meséje szélesen elterjedt mindazon területen ahol a magyar nyelvet használták. Ha feltételezzük, hogy ez a mese Árpád idejében ismert volt, akkor az Árpád-kori népművészetnek is tükröznie kellene ezt, mint ahogyan a keleti népek művészete megőrizte e képet. Viszont az Árpád-kor népművészete egyetlen ilyen leletet nem tudott felmutatni, amely az Életfát jelképezte volna. Az Árpád-kori népművészetben a pálmadíszítés volt a gyakoribb.
A korai avaroknál az Élet-fa motívum megtalálható csontba vésve, a későbbiekben az öveken, csatokon, s rajtuk keresztül kell felismernünk e rege ősi, kárpát-medencei eredetét.
László Gyula szerint ott, ahol a griff és indás díszítő elem volt elterjedve, a magyar nyelvet beszélték, és ez bizonyítja, hogy az Életfa mesét az avaroktól örököltük.[16]
A két ikertestvért, Hunort és Magort a sz*rvas ünő vezette át a Meotisz ingoványon. A késői avar öv-csatokon megtalálható a sz*rvas ünő ábrája, így bizonyító érvként mondhatjuk, hogy a csodasz*rvas, és az életfa legenda késői avaroktól származott át.
A Csodasz*rvas, az Életfa legendák, s a népzene is mind avar-hun összefüggésre utalnak.
Mi magyarok, akik visszajöttünk ősi földünkre, mint Atilla jogos örökösei, nem voltunk barbárok, és szoros kapcsolat fűzött össze a szittya, hun, avar és az őshonos Kárpát medencei népekkel, akik itt éltek évezredeken át.
A Kuma-magyarok a Kaukázus északi lejtőin éltek K. u. 460-tól a XIII. Századig, és kapcsolatuk egész Kijevig terjedt. Kijev város címerének jelképe egy kígyó, ami kun testvérnépünk jelképes állata, nevét kijónak ejtik, s az ő jelenlétüket idézi e helyen. Bendeffy László elegendő bizonyítékot gyűjtött össze a Kuma-magyarok létezéséről.[17] . Ezek a magyarok keresztények voltak és királyuk Jerettan (eredetileg Gyertyán). 1329-ben felkérte XXII. János pápát egy püspök odahelyezésére. A kérésük meghallgatásra talált, és a pápa Mankosola Tamás püspököt küldte hozzájuk.
Magna-Hungáriából, és Baktriából végül is minden magyar Kuma-Magyariában (Kunmagyariában) egyesült.  Száz évvel korábban (1235-ben) Julianus dominikánus barát e magyarokat felkereste azokon a területeken, és tökéletesen meg is értették egymást. Abban az időben Magyarországon még tudtak Kunmagyariáról, ahol a nép magyar nyelven beszélt.
XIV. században Kunmagyaria Nagy Lajos magyar király segítségét kérte a tatár kán: Timurlén (Timur lenk=Sánta Timur) ellen. Nagy Lajos megtagadta a segítséget, mert nem akarta a mongolok haragját kihívni Magyarország ellen. 1395-ben Timurlén Kunmagyaria lakosságát teljesen kiirtotta. Nagyon kevesen tudtak elmenekülni, akinek sikerült, azok a hegyekben húzódtak meg. Ezek ma az abkaz, osszét, kabar, és kurd népek, ők azok, akik a Kuma néppel kapcsolatosak, és még megtartották régi szokásaikat.
Gosztonyi Kálmán professzor magyar-sumirológus, kis-ázsiai nyelvszakos, a  Sorbonne egyetemtől tudósít bennünket Kazária keletkezéséről.
A Kazár és a turk (török) nyelv közelebbi kapcsolatot mutat a sumír nyelvvel,  mint a perzsáéval. Kazária fő népességét a szittya, és a sz*rmata nép adta. A VII. Század kezdetén Theophilactus már nem kazárnak, hanem turknak hívta őket. K.u 626-ban egyszerűen turkok akik Kazáriában éltek. [18]
Zakar András írja, hogy a korabeli történelmi kútfők megemlítik a kazár polgárháború tragédiáját, de egyik sem említi a lázadás okát.[19]  Ezek a tudósítások állítják a besenyő nép ellenségességét a magyarral szemben, de nem fejtik ki, miért voltak ellenfelek és azt sem, hogy ekkor milyen szolgálatban álltak. ...Őseink miután elhagyták Levédiát a IX. Században, Etelközben telepedtek le. Itt történt az első vérszerződés, amely kihangsúlyozta a jogközösségüket és kemény elhatározással megakadályozták a Kazáriában történt államcsíny megismétlődését.  Kazáriai zsidó államcsíny ellenhatására, a soknemzetiségű kazár nép fellázadt.  A lázadás leverésére, a zsidó talmudi vallást elfogadó kagán, a magyarokat, Álmost kérte fel a lázadás leverésére, amit Álmos jó előlátással visszautasított, de a besenyők elfogadták.  Mivel mi megtagadtuk az új államforma szolgálatát, így a besenyők, bár testvérnépeink voltak, támadást intéztek ellenünk, ami elől őseink kitértek.  Erről a besenyő támadásról ír Bíborban Született Konstantin.
A hét magyar vezér arra az elhatározásra jutott, hogy csak egy egyesült vezetés tudja végrehajtani azt a hatalmas tervet, amely rájuk vár: visszatelepedni ősi földjükre a Kárpát-medencébe. Ezért egy másik vérszerződéssel Álmost választották új vezérükké. Azt is kijelentették, hogy az új vezér mindig Álmos ivadékából választódjon. Anonymus erről a vérszerződésről írja, hogy ez lett az új vezér hivatása: Dux et Praeceptor. Álmos és fia, Árpád lelki, és politikai vezetőkké váltak egy személyben.
Álmos volt a magyar vezér, vagy Pap-király, aki előkészítette a magyarok visszatérését ősi földjükre. Ezért előkészülésképpen a hosszú útra, elrendelte mindennemű szerszámok, a hadviselés kellékeinek gyártását és az élelem nagybani termelését. Csak ilyen biztosítékkal volt lehetséges a hosszú út sikeres megtétele. Mindennek hiánya kudarcba fullasztotta volna a hazatérést.
Az előzmények: mikor Álmos ráeszmélt a zsidó államcsíny veszélyére azonnal elrendelte a készülődést az új haza keresésére. 400,000 ember vándorlása, és annak megszámlálhatatlan állatállománya nagyon nagyméretű irányított tervezést követelt meg. A vándorlásnak előkészületeit Dunlop, Marquart, és Macartney írta meg. Artmanov professzor új adatfeldolgozást ismertet meg az olvasóval a zsidók Kazáriai államcsínyéről.[20] Elképzelhetetlen, hogy a Vereckei Hágon átvonuló tömeget egy erős lovas besenyő had ne tudta volna utolérni és mind egy szálig leölni, ha ennek a feltételezésnek alapja lenne, és csak a katona nép menekült volna meg, elérve a Kárpát-medence belsejét, feleségeik és gyermekeik nélkül, akik a szláv anyákkal házasodni voltak kénytelenek, mint mondják, akkor miért beszéljük most a magyar anyanyelvet, és nem a szláv nyelvek valamelyikét?  Így az is bebizonyítást nyerhetne, hogy hazatérésünkkor magyar nyelvű népek éltek a Kárpát-medencében.
Makkai László „Az idők sodrában” című tanulmányában írja (Minerva 1968. 2. szám. 43 old): „Az első csapást a nagy törzsszövetség felbomlása mérte a Kazár hatalomra.”[21]
A korezmi (Chorezmi) nép az akkor elszakadó magyarsághoz csatlakozott. Ma ezeket a népeket hívjuk „kaliz”-nak.  Az a tényként beállított feltételezés, hogy a besenyők üldözése végett toppantunk a Kárpát-medencébe, tudatos történelem hamisítás, amely kicsinyíteni akarja e hősi magyar cselekményt: a „Hon visszafoglalás” nagyszabású hadműveletét. Őseink nem fogadták el a talmudista kazár ajánlatot, a rendőri szerep betöltését a Kazár birodalmon belül. A besenyők és úzok elfogadták a megbízást, és el is tűntek, kihaltak a belső harcok következtében.
Az utolsó besenyő csoport I. István király uralkodása alatt telepedett le Magyarországon, Tonozuba herceg vezetésével. Tonozubát, és feleségét lovon ülve, élve temették el, mert nem tudtak megválni az öreg Istentől, nem akarták elfogadni az új római vallást.
Álmos herceg születése (aki a magyarok Pap Királya lett) okozta a legnagyobb örömet a szittya magyaroknak, mert benne látták népük megmentőjét. Anonymus nem takarékoskodik a dicsőítő jelzőkkel, amikor Álmosról értekezik. A halálát azonban nagy rejtély veszi körül. A legutóbbi időkig nem tudtuk pontosan hogyan, milyen körülmények között halt meg. A magyarellenes történelmi munkák azt állítják, hogy Árpád rendelte el apja halálát. De miért? Mi oknál fogva ölette volna meg legendás apját? Ha ez ismertté vált volna, vagy még a legkisebb gyanú is felmerült volna ellene, a magyarok, és a szittyák közös gyűlölete vette volna őt körül. Azért, hogy Árpád megszerezze a teljhatalmat nem volt erre szüksége, mert Álmos már előbb átadta azt néki, és örökösének ismertette el.
1958-ban, Zemplén megyében „most Szlovákiához tartozik” a régészek rábukkantak egy Árpádkori magyar herceg sírjára. A sírban a fej a csontváztól különváltan feküdt a váll jobb oldalán elhelyezve. A csontváz méretei egyeztek Álmos testi méreteivel. Álmos arany fegyverzetéről mintázott tökéletes ezüstmásolatot tettek a sírba. A hiedelem szerint „Álmos fegyverzete” csodaerejű volt és ezt kellet örökölnie Árpádnak, mint az új Pap Királynak. Abban az időben a magyarságnak csak egy hercege volt: Álmos. Árpád, és később I. István örökölte ezt az eredeti Álmos szablyát, amely jelenleg a prágai múzeumban látható. A kard díszítése, amelyet a sírban találtak, teljesen megegyezik I. István kardjának díszítésével. A tarsolylemez díszítése, az áldozóserleg, a lovak szerszámai, és más egyéb használati és dísztárgyak aranyból, és ezüstből készültek. A varkocs díszek, a tegezben a hét nyílvessző, bőrruhák, ezüstdíszítéssel, mind pontos másai a kor magyar ruházkodási szokásainak. Az ott talált tárgyak azt látszanak bizonyítani, hogy egy nagyon előkelő, magas rangú magyar vezetőszemély temetkezési helyére bukkantak. A kard I. István kardjának tökéletes mása, amely azt bizonyítja, hogy az határozottan Álmos sírhelye volt, mint már említettük.
Az valószínű, hogy Álmos egy kazár bosszúnak lett az áldozata. Más történész azt feltételezi, hogy feladata befejezése után, a magyarság feláldozta Álmost, a Pap Királyt. De mivel ez soha nem volt szokásban, akkor miért gondolnánk, hogy ezt tették vele? A kazár szokást pedig nem fogadhatták el, mert hisz ezért váltak ki az ottani szövetségből, mivel a kagánból egy minden jognélküli szakrális uralkodót csináltak, aki mellett a nemzet dolgát egy alkirály ügyintéző végezte. Ha elfogadnánk e nézetet, akkor azt kellene hinnünk, hogy Árpád, és népe barbárok voltak.
Szomotor szomszédságában, amely jelenleg Szlovákiához tartozik, őseink sírba helyezték Álmost nagy részvéttel, és a neki kijáró tisztelettel. Azt tudjuk, hogy “Szomorútor” mit jelent. A változás csak annyi, hogy a szomorútor kifejezés a mai nyelvhasználatban halotti torrá változott. Értelme ugyanaz. “Szomorú-tor” a helytelen szláv kiejtésben Szomotor-rá változott.
…Visszatérve Anonymus „Gestájára”, azt írja, hogy a magyarok Kijevnél átkeltek a Dnyeper folyón a szövetségeseikkel. „Kijevben a lakosság békés egyezséget kötött Álmos hadseregével. Mindenki megtarthatta otthonát, és a helybeli nép vezetői fiaikat küldték Álmos szolgálatába.” 892-ben az egyesült magyarság Árpádot vezérükké, és fejedelmükké választotta. Árpád rövidesen kapcsolatot teremtett Bölcs Leó bizánci császárral, és meggyőzte őt a bolgárok elleni egyesült hadjárat fontosságáról, akik ebben az időben a Kárpát Medencén uralkodtak. 894-ben Leó császár el is fogadta Árpád szövetségét. És így nyílt alkalom a régi, ősi föld visszafoglalására, amely Atilla, később az avar Baján Kagán birodalma volt. Árpád a Nyék, és Jenő “nemzet” vezetését idősebb fiára, Leventére bízta, aki Bizánccal szövetségben délről, az Al-Dunánál, támadta meg a bolgárokat, míg Árpád a fő haddal, és népével a Vereckei-hágón jött be a Kárpát-medencébe. Levente támadása sikeres volt, erre bizonyíték, hogy elfoglalták a bolgár fővárost. Azonban Leó császár szavát szegte, és békét kötött a bolgár cárral, Simeonnal. Ekkor a bolgárok teljes erejükkel a Levente által irányított két magyar nemzet ellen fordultak. Mind e körülmények dacára Levente egy ádáz, szenvedélyes visszavonuló harcot folytatott. A bolgár haderőt lekötötte, és Árpád könnyen visszafoglalhatta a Kárpát-medencét, ahol nem talált ellenállásra a néptől, hiszen hasonló nyelven beszéltek. A Kárpát-medencei nép a magyarság rokona volt. Árpádot elfogadták vezérüknek. Kézai Simon írja, hogy amikor Árpád magyarjai Erdély felé közeledtek, a székelyek eléjük mentek fogadni őket, és közösen léptek be Pannónia területére.[22] Árpád a Kárpát-medencei ősnépet az új államszövetségbe fogadta, a pusztaszeri vérszerződéssel.  Nem igázta le az ott élő népeket, mint ahogy azt a rumánok, vagyis az oláhok, és szlávok hirdetik. A rumánok azt próbálják elhitetni a világgal, hogy az ő őseik már Erdélyben éltek Árpád megjelenésekor. …Semmi nyom nincs arról, hogy bárhol is mutatkoztak, és ellenállást fejtettek volna ki akkor. Ha ott éltek, és olyan tömegesen, mint ahogy állítják, miért nem tartóztatták fel sem a magyart, sem azokat a népeket, akik megelőzték őket. Hogyan lehetséges ez? A felelet az, hogy nincs nyoma e népcsoportnak, és annak sem, hogy valami ellenállást tanúsítottak volna, mert a hun, avar, és a magyar nép már régen birtokolta ezt a területet. A régi térképek sem utalnak oláh településre.  A hazatérést követő 75 évig, őseink felderítő, tekintélyszerző hadjáratokat vezettek, elorzott avar kincsek visszaszerzéséért, és az egyensúly politikának a megteremtéséért (harcoltak,), hadaikkal segítve a segítséget kérő bajor hercegeket, több ezer kilométerre behatolva, idegen területekre, a Kárpát-medencében hátra hagyva minden védelem nélkül családjaikat. Ha ők ezt megtehették – már pedig megtették – akkor ezen a területen belül, nem voltak ellenséges gócok, szlávok, (szlovákok, szerbek), vagy rumánok.  Ez időben e népek, ha számottevően éltek volna ott, akkor minden bizonnyal kihasználták volna hadaink távollétét, és megpróbálták volna felszabadítani magukat, a magyarok állítólagos elnyomása, megszállása alól.  Tétlenségük azt bizonyítja, hogy államiságuk, csak a mi méltányosságunk folytán, a későbbi időkben valósult meg.  A trianoni, és azóta is hangoztatott, állítólagos letiprásuk koholt vád volt földünk hazugságra alapozott megszerzésére, melyet az angol-orosz-francia katonai szövetség (Entente-cordiale) és a nyugati nagyhatalmak segítségével hajtottak végre.
Őseink északkeleten a Vereckei Hágón, és délen, az Al-Duna mentén jöttek be a Kárpát-medencébe.  Utánuk az úzok, besenyők, és kunok ugyanezen az úton próbálkoztak, de eredménytelenül, mert hágóink védettek voltak. A kunok így Moldvában és Havasalföldön telepedtek le, egészen 1241-ig, a tatárok megjelenéséig, akik e területről kiirtották őket.
Az oláhok 1300 előtt, mint szervezett nép nem léteztek, és nem is jelentek meg ezen a területen. Ahogy Anonymus „Gestá”-ját, olvassuk a 896-os helyzetről, a lakosság önként behódolt, és örömmel fogadta őseinket. Ahogy a kunok tették korábban, úgy ez a nép is felajánlotta fiait Árpád szolgálatába, bizonyítva ezzel hűségüket.
Az Avar Birodalom felbomlása után, és Árpád megérkezése előtt egyetlen jól megszervezett állam sem létezett a Kárpát-medencében. S ahogy Árpádék egyre beljebb, és beljebb hatoltak, meg-megálltak, napokig tartó ünneplésekkel fogadták őket. Pannónia volt az utolsó terület, amit visszafoglaltak, mert itt várták az esetleges legnagyobb ellenállást. De alig találtak szembenállást, kivétel csak egy-két külföldi helytartó volt. Ménmarót volt az egyik, a másik egy frank hűbérúr.
Ebben az időben a szlávoknak még nem volt királyuk, vagy történelmileg ismert vezetőjük, kis csoportban éltek, egymástól elszigetelve, vagy hűbéres közösségben valamelyik külföldi hatalom alárendeltjeiként, akik behívták az embereket munkára, a nagyobb haszonért. Lassanként, mint pásztorok, vagy egyéb munkások szivárogtak be.
Az oláhokkal hasonlóképpen történt, csak sokkal később, a XIV és a XV században. A rumán nyelvnek semmi nyoma sincs a XV. században az Al-Dunától északra. A közelmúltban bizonyította ezt egy rumén nyelvész prof Petrovice, a Román Tudományos Akadémián. Ezt a tudományos magyarázatot, kutatómunkát a dákó-román elmélet hívei elvetették.
Árpád és magyarjai elfoglalták Atilla városát, ahol 20 napon át ültek ünnepet. Atilla vára (Szikambria) különösképpen megnyerte tetszésüket, amely nem Budán épült, ahogy ezt sok történész hibásan állítja, hanem a Pilis hegységben Esztergom közelében. A Niebelung - ének néven ismert hősi eposz részletes leírást is ad Atilla e városáról, amely Esztergom alatt a Duna partján volt.
Anonymus írja, hogy a Kárpát-medence sűrűn lakott terület volt már K. u a 896-os évek előtt. Ez az ellenkezője annak, amit általában hangsúlyoznak. Jó termőföldön magyarul beszélő szittya, sz*rmata földműves pór, és békés parasztnép élt. Mikor Árpád megjelent magyarjaival nem aggódtak, és nem keltek fel ellene. Mert legendájukból ismerték Atillát, „az Isten ostorát”, akinek Árpád volt a leszármazottja. Árpád azért jött, hogy tulajdonába vegye jogos örökét, és kiűzze a bolgár, szláv, és német betelepülteket, akik újabban az Avar Birodalom megszűnése után települtek be az ősi hun-magyar földre. Árpád az ősi népeket az újonnan alapított magyar államhoz csatolta. Ez az ősi néptömeg egy mestert talált Árpádban, és folytatta mindennapi életét, munkáját. Ez az ősi földműves nép semmi körülmények között sem lehetett szláv, Anonymus sem nevezi őket annak, egyszerűen csak földművesnek, vagy szolgának. Már tudjuk az előbbiekből, amit Anonymus-tól idéztünk, hogy milyen nyelven beszélt ez a pór néptömeg: legnagyobb többsége magyar... Az ideiglenesen itt letelepedett uralkodó népek a kelták, dákok, rómaiak, bolgárok, és németek voltak. Ez azt jelenti, hogy csak az uralkodó osztály cserélődött, de az őshonos nép maradt.
Az egész Kárpát-medence területén számos olyan jól rendezett temető van, amely a földrajzi elnevezések mellett arról tanúskodik, hogy az őshonos nép mindig helyben maradt. Temetőket tártak fel Keszthelyen, Mosonon, Székesfehérváron, Szentesen, Szegeden, és még sok más helyen. A sírok kormeghatározása azt bizonyítja, hogy a Kárpát-medence folytatólagosan lakott terület volt. Már az ősidők óta. K. u. -i III. századtól az emberek szabályos temetőkben temették el halottaikat Árpád érkezése alatt, és után. Az őslakosok szegény, csupasz sírjai között ott fekszenek Árpád jómódú magyarjai is. Ezek a sírok gazdagok, színesek, arany-ezüstdíszítésű övcsatokkal, leghasznosabb tárgyaikkal, s némelyik még felszerszámozott ló csontvázat is tartalmazott.
 
 
A magyar hadjáratok[23]
 
A X. században két nagy európai egyéniség harcolt egymás ellen.  Az egyik személy Nagy Ottó (936–973), a német állam királya, a másik Bulcsu Horka, az egyik magyar „nemzet” vezére. Bulcsu teljesítményének értékelését régóta figyelmen kívül hagyta a nyugati történelemtudomány, (bár, tudomásunk szerint a West Point-on tanítják hadjáratait) ami pedig mindenképpen figyelmet érdemel. Mikor Ottót királlyá koronázták K. u. 936-ban, mindjárt hozzálátott a közép-német államok egyesítéséhez.  Sok feudális herceg ellenezte ezt az egyesítési igyekezetet.
Ebelhardt herceg Baváriából vezetett egy felkelést a király ellen. Szászországban Ottó öccsei Thankmar és Henrik szintén fellázadtak, és felkelést vezettek ellene. Lotharingiában Ottó sógora, Giselbert lázadt a király ellen. Hugo, Észak-Olaszország királya követelte magának a burgundi hercegséget. A csehek fellázadtak Boleszláv vezetése alatt (950).
Bulcsu és társa Lehel, a két „nemzet” vezére, nagyon jól tudták, milyen veszély fenyegeti Magyarországot, ha Ottónak sikerül egyesíteni a német tartományokat. Csak Bulcsu és Lehel tudták felmérni a veszélyt, mert az ő „nemzetük” szomszédos volt Baváriával. A többi magyar „nemzet” és annak vezetői messze voltak, és nem hallottak a német államok egyesítési igyekezetéről. Ezért egyszerűen nem észlelték a veszélyt. Bulcsu és Lehel jól mérlegelték a helyzetet. Ők ismertek három esetet is a történelmükből, mikor a német hercegek egyesültek.
Az egyik ilyen alkalom volt, mikor Atillát meggyilkolták a nászéjszakáján Kr. u. 453-ban.[24] A másik eset, mikor Nagy Károly megverte az avarokat Kr. u. 796-ban.
A harmadik helyzet 907-ben volt, mikor Gyermek Lajos király megtámadta Magyarországot egy egyesült német hadsereggel. Pozsonynál 907. júniusában a mieink megverték a németeket. Pozsonyt a szlovákok ma Bratislavának, és fővárosuknak nevezik.
Bajorország népe erre a hírre az erdők mélyébe, a hegyekbe és mocsarakba menekült és ott próbált menedéket találni. Így nyílt meg az út Németország belsejébe. Elődeink ekkor elkerülték, megkímélték a kastélyokat és városokat, de feldúlták a templomokat és a kolostorokat, hogy visszaszerezzék kincseiket, beleértve a Szent Koronát is, amelyeket Nagy Károly elrabolt. A krónikák írják, hogy a németek fegyverraktáraknak is használták templomaikat, kolostoraikat. Ez a szokásuk megmaradt a második világháború alatt is, amikor például, az ősi bényi templomot lőszerraktárnak használták, ami fel is robbant, elpusztítva a templom új részeit, de az ősi falak ezt is túlélték.
A német krónikák és az ő történelmük szerint a magyarok kincseket raboltak, de mit tanítunk mi az iskoláinkban? Ha azt tanítjuk, amit ők írnak az ő népük érdekében, az a mi vesztünkre történik. Felsorolják, hogy mi szétromboltuk az ő vallási összejöveteleik helyeit.
Ősapáink nem törekedtek más népek leigázására, területeik megszerzésére, minden cselekedetük az önvédelemre és az ő rokon népüktől, az avaroktól, elrabolt kincsek visszaszerzésére irányult, valamint a német nép egyesülését igyekeztek meghiúsítani, mivel történelmi ismereteik voltak a német egység veszélyéről. Nem kívántak az Avar Birodalom sorsára jutni, tudták: a Német-római Császárság célja változatlan maradt.
A pozsonyi csata emléke még nagyon új keletű volt, és jól tudták, hogy a nemzet jövője függ a német egység megbontásának sikerétől. A német cél világos és félremagyarázhatatlan volt. A németek elfogadták a Gyermek Lajos király jelmondatát: „a magyarokat ki kell irtani.” („Ugros boiariae regno eliminades esse.”) Ugyanezt imádkozták a templomaikban is.
Bulcsu és Lehel éltek azzal a lehetőseggel, hogy megakadályozzák Ottó bel- és külpolitikájának sikerét. Padányi Viktor egy jól kitervelt munkarendnek nevezi magyarjaink állandó német zaklatását.
Bulcsu volt Ottó legnagyobb ellenfele a X. században. A küzdelem a két nagy hadvezér között Kr. u. 937-ben kezdődött, ez volt Bulcsu első csatája, és befejeződött 954–955. második nagy hadjáratával. Bulcsu sikertelensége annak tudható be, hogy nem tudta megakadályozni Németország egyesítését.
Padányi Viktor írja[25], hogy ha mi összehasonlítjuk Bulcsu hadjáratait – amelyek a felületes néző szemével esztelen hadakozások voltak – a német hercegek egymás elleni lázadásaival, akkor rá fogunk döbbeni, hogy ezek a hadjáratok nagyon jól szervezett és nagyon tudatos politikai megmozdulások voltak.  Ha a császár egy új szövetséget kötött valamelyik német állammal, vagy azon kívül, akkor ezek az új szövetségesek a következő évben biztos, hogy részesei lettek egy magyar támadásnak. Ha Bulcsu egyik szövetségese átpártolt Ottó táborába, amely eddig mentes volt a magyarok felbukkanásától, azonnal kaptak egy ostromot.
Ottó lassan előnybe került, és néhány év elmúltával, megszervezte a hatalmat minden német állam felett. Ez veszedelmet jelentett, mert az eddigi barátságos államok, pl. Bajorország – ahogy Ottó öccse, Henrik Szászországból megszerezte a hatalmat a Bajorok felett – ellenséggé váltak.
Padányi Viktor folytatja Bulcsu 954-es hadjáratának leírását. A hadjárat hatalmas területet érintett, viszonylag rövid idő alatt. Miután őseink megverték Maastricht védőit, majd belovagoltak Brabant-ba (Belgium) és megtámadták Cambrai-t; Bulcsu öccse itt esett el egy vár megtámadása során. Ezután keresztülmentek Észak-Franciaország területén, le délnek, ahol Burgundiát Ottó egy másik tartományát pusztították. Áthaladtak a Francia-Rivierán Itáliába, ahol legyőzték, elfoglalták Friault, Veronát és Aquileiát, s innen hazatértek. A hadjárat alatt több mint ötezer kilométert tettek meg. A hadjárat e része körülbelül hét hónapig tartott. Hadtörténészeink figyelmébe ajánljuk a teljes hadjárat szakszerű áttanulmányozását.
„Hét hónap körülbelül 250 éjszakát, 500 étkezést, 500 etetést és itatást jelent 12.000 ló számára. Öt nagy folyón keltek át (Enns, Rajna, Rhone és kétszer a Pó), a kisebbekről nem is beszélve. A kisebb-nagyobb ütközetek száma számtalan.”[26]
A hadjáratoknak megrázó hatásuk volt ránk nézve, mert ellenkező hatása volt, mint amit a hercegek vártak. Remélték, hogy a nép Ottó ellen fordul és melléjük áll, de e helyett épp a fordítottja történt. Így a hercegek kénytelenek voltak Ottó kegyelmét kérni.
Győzelmüket véres megtorlással ünnepelték. Sok főnemest és főpapot végeztek ki. Akik nem voltak biztonságban, és tehették, Magyarországra menekültek, s ott kétségbeesve kértek újabb katonai segítséget. Így lehetőség kínálkozott egy következő magyar hadjárat megszervezésére.
Bulcsu tudta, hogy a magyaroknak a körülmények nem kedveznek.
Hírszerzőket küldtek ki a nép közé, kifürkészni hajlandóságukat egy újabb hadjáratra, de lehangoló hírekkel tértek vissza.
Így 955-ben a hadivállalkozásra csak két osztag indult el, a két határszéli nemzettörzsből, ahogy írják a krónikák. Az a lelkesedés, amely az előző magyar hadi felkészülést jellemezte, hiányzott.
Bulcsunak nem nyolc- vagy tízezer emberre lett volna szüksége, hanem negyven- vagy ötvenezerre. Végül is júliusban Bulcsu, Lehel és Botond elhatározták a hadjárat megkezdését. A bizonytalanságban eltöltött majdnem három hónap alatt a németeknek elég idejük volt maguk helyzetét bebiztosítani, védelmüket jól kiépíteni.
Végül is hét- vagy nyolcezer ember ment előre Lech-mező felé, amely Fussen és Augsburg között fekszik. A könnyű magyar lovasságot, ahogy megérkezett, rögtön egy pajzsfal vette körül, és súlyos vereséget szenvedtek.  A magyar vezérek látták a reménytelen helyzetet, megpróbáltak tárgyalást kieszközölni, de a németek nem voltak hajlandók tárgyalni, amíg a magyarok le nem tették a fegyvereket. A beígért tárgyalás helyett a felbátorodott német harcosok megrohanták a fegyvertelen magyarokat. Mészárlásuk kegyetlen volta szóval kifejezhetetlen. Bulcsut és Lehelt az Augsburg-i katedrális tornyára akasztották fel.
Zakar András és Grandpierre K. Endre elmondják, mi okozta a gyors magyar elgyengülést a X. század kezdetén, 955-től.[27] Nézzük, mit tanít a német történelem: A Lech-mezei csata volt a Nyugat végső győzelme a magyarok felett, e csata után kényszerültek rá őseink a békés életmódra, és könyörögtek a keresztény vallás felvételéért. Azt is írják, hogy megbocsátották őseink iszonyú bűneit, és keresztény hittérítőket küldtek térítésünkre, akik megismertették velünk az egyetlen igaz vallás tanait. A németek ragaszkodnak ahhoz a kijelentésükhöz, hogy a Lech-mezei csata után elfogyott és megtört minden erőnk olyannyira, hogy még a sérelmek visszafizetésére sem maradt erőnk. Ez az, amit írtak, s ezt terjesztették szerte a világban, azonban mindez nem fedi a valót. A Lech-mezei csata után őseink bosszúja volt olyan büntető, mint amit harcos társaik elszenvedtek.
A magyar hadjáratok mindig három – nem kettő – hadból álltak. Két had támadott, míg a harmadik védekező, kisegítő feladattal szolgált, ahol kellett. A történészek, akik a csata leírásával foglalkoztak, mindig csak a két magyar hadról szóltak, Bulcsut és Lehelt említik csak, a harmadikról semmit. Anonymus két teljes fejezetben világosan leírja, elmondja a harmadik hadunk szerepét Botond vezérletével, aki ezután feldúlta, elpusztította a német tartományokat.
Az igaz, hogy közbelépésével időben nem tudta megakadályozni bajtársai halálát, de utána megtorolta sorsukat. „Botond meg a többi megmaradt magyar vitéz, mikor látták, hogy társaik az ellenség gonosz csele miatt szorultságba jutottak, bátran és emberül helytállottak. Egymást nem hagyták el, hanem mindenképpen rajta voltak, hogy a veszedelemben maradt résznek segítségére legyenek.” „Mint sebzett oroszlánok, úgy rohantak ordítva a fegyverek közé, és az ellenséget szörnyű nagy öldökléssel terítették le. És noha le voltak győzve, mégis legyőzőiket erősebben, diadalmasabban győzték le, sőt szörnyű nagy öldökléssel terítették le.”[28]
Kézai Simon krónikásunk szerint Ulmnál átkeltek a Dunán, a Fulda-i kolostorból nagy értékkel megrakva távoztak, és elpusztították az egész Sváb tartományt. Wormsnál átvágtak a Rajnán és itt két haderővel találták magukat szembe. Az egyik hadat a Lotharingiai herceg, a másik hadat pedig a Sváb herceg vezette. Mindkét hadat leverték. Majd Francia területre tértek, ahol pusztítást végeztek a szerzetesek és keresztények között. Innen a Rhône folyótól mentek Raguzáig. Útközben feldúltak két várost, Susa-t és Turint. Így megnyílt az út Itáliába. Mikor elérték a Lombardiai-síkságot, azt gyors vágtában átszelték, útközben zsákmányukat gyarapították, azután hazatértek. „A sereg nagyobbik részét, amelyik a Rajna felé igyekezett, üldözőbe vette. Midőn vágtatva utolérte a mezőn, az rögtön egybetömörült, mint a méhek, mert a magyarok, nyilaikkal sebesítve, sem megállni, sem hátrálni nem engedték őket.”[29]
A Lech-mezei vereségbe ősapáink még mindig nem tudtak belenyugodni.  Bulcsu és Lehel -- mint kiváló, neves hadvezérekhez méltatlan -- halálát találták megalázónak.  Megalázták őket, és „akasztás” általi halálukkal megalázták a nemzetet. E gesztust 800 év multával megismételték, ami aláhúzza, sőt bizonyítja előérzetüket a német terjeszkedésre vonatkozóan. Zolta fia, Taksony fejedelem (955-972) és köre különösképpen felháborodott mind a vezérek, mind a harcosok méltatlan halála miatt. Ezért csak elmélyült az ellentét a németekkel szemben. Taksony fejedelem teljes vezérkarával elhatározta a megtorlást az okozott sérelmekért. Ezen tervüket nem is titkolták.[30] Taksony fejedelem egy második megtorló hadjáratot szervezett, a Lech-mezei vereség után. Indulattól fűtve és a német urak anyagi hozzájárulásával – akik ismételten segítségért fordultak belső küzdelmeik pártfogására – egy hatalmas hadat küldött Ottó király ellen. Botond az egyik sereg vezére, a másodiké Szabolcs, és Orkony volt a harmadik raj hadvezére.[31]  Őseink ismét három különálló haddal indultak el. Mindez mutatja, hogy számottevő katonai erő maradt otthon, de utána veszteség. Ha ezt nem a Lech-mezei vereség okozta, akkor kérdezzük, hogy mi? Sajnos erre nincs írásos bizonyíték. Ha létezett is egy titkos szervezkedés, összeesküvés kiirtásunkra, az semmi esetre sem maradhatott fenn írásban, ezért ez irányban kutatásaink hiábavalók is lennének. Ha a magyar történészek említettek is volna ezzel kapcsolatban valamit, az egyház minden bizonnyal megtalálta volna a módját annak törlésére, megsemmisítésére, úgyszintén az elfogult finnugoristák, vagy a Habsburg uralom hívei. Azért, mert e korból nincs „saját” jegyzetünk, és mert a nyugati történészek nem vették figyelembe Anonymus és Kézai krónikáit, a magyar történészek egyszerűen folytatták a német hagyatékok tartalmát, „hogy a magyar erő megtört a Lech-mezei vereség után”.
Mindennek ismeretében az a legborzasztóbb, hogy egyetemeinken, érettségi vizsgáinkon, latin nyelven kellett tudnunk Julius Caesar Galliai hadjáratának történelmét, Hannibál itáliai hadjáratát, az Alpokon való hősies átkelés leírásait, Napóleon hadi tetteit, mind az után, hogy végül is mindhárman elbuktak.
Ugyanakkor, megvetéssel szól a magyar történelem a honalapítók világraszóló hadi vállalkozásairól, egy teljes évszázadnyi magyar dicsőség tetteiről hallgat, és néhány vereségét túlhangsúlyozza.  Azt még megértjük, hogy a németek, vagy a Nyugat elhallgatja e magyar tetteket, de hogy a magyar történészek ugyanezt az utat választják még most is, erre nincs egyéb magyarázat, mint a szolgalelkűség, a mások felmagasztalása és saját népeink lelki nagyságának a megtörése.  Történészeink, mind a múltban, mind a jelenben is – kevés kivétellel – eladták lelküket és tollukat, a titokban csoportosuló ellenségeinknek.  Hogy kik ezek? Ez ki fog derülni, ahogy elemezzük cselekményeiket az évszázadok tükrében.
Kodály Zoltán ezer év távlatából így ír a magyar történelem tanítás mibenlétéről:  „Aki nem lapozza át az utolsó évtizedek iskola könyveit. . . annak nem lehet képe róla, micsoda nemzetpusztító merénylet készül gyermekeink, s bennük az egész magyar jövő ellen. . . Ahová az eljutott, elpusztította a még megmaradt hagyományainkat.”[32]
Bulcsu a mai magyar szóhasználattal szólva bölcset jelent. Tas vezér unokája.  948-ban Bodonyban (Viddin) megkeresztelkedett.  A bizánci császár „vendég-barátja” megtisztelő cím tulajdonosa.
A már előbb említett hadjárataink kiinduló okai mellé még figyelembe kell vennünk a kor politikai hatalmi tényezőit, amelyet három súlypont határoz meg.
Bizánc befolyása, Itália, és a kialakuló német Római-császárság.  Bizánc erősödő félben van.  Itáliában a longobárd királyság éli utolsó éveit.  I. Ottó újra szervezi Németországot.  A bajor hercegek lázadásai alkalmat adnak a magyar beavatkozásra, mert erre felkérik őket.  A magyar hadakozások egy rendkívül bölcs külpolitika, három szomszédos birodalomban végzett tervszerű tettek voltak.  Ugyanaz, amit az angolok „balance of power” néven ismert politikájukkal évszázadokon keresztül folytattak sikerrel.  Abból a célból, hogy egy veszedelmes szomszédos nagyhatalom kialakulásának megakadályozását végbe vigyék, mindig a gyengébb felet támogatták.
Hogy ez a hadászati politika nagyszerűen bevált azt a német támadások 75 évi késése bizonyítja.  A német megtorlás csak I. István korában indult be a „Nyugatba való bekapcsolódás, térítés” jelige alatt.  E térítés alatt sok „pogány”-nak nyilvánított igaz magyar ((Málnási Ödön[33] itt a Szitiából kijött Árpád-i magyarok leszármazottait érti, többnyire a Tisza párti területek.) pusztul el, több mint a II. Világháborúban. . .
A nyugatba helyezés lényege abban nyilvánul meg, hogy minden, ami magyar azt le kell szólni, meghamisítani, elpusztítani.  Hogy miért? Mi bújik e rút, pusztító célzat mögött?  A magyar nép kiirtása, azzal a híreszteléssel, hogy nem európai, hanem idegen betolakodó, nem kívánatos rész.  A magyar nép különleges fajával, nyelvével, rovásírásával, sajátos hagyományaival, kihívás, élő ellensége a kimagasló indo-európai felsőbbrendűségi kultúrának.  Ennek leplezett módszere a lealacsonyítás, a parasztozás, a jobbágysorsba döntés és az idegenek felkarolása, betelepítése.  Ez kezdődött meg Géza uralkodásakor.  Rövidesen földterületünknek több mint a fele egyházi birtok lett, királyaink idegen feleséget vettek, királykisasszonyaink mind idegenekhez mentek feleségül, de a rokoni kapcsolat ellenére sem segítenek a tatár veszély idején, ső

KÁRPÁT-MEDENCE A FÖLDI PARADICSOMKERT I.- II.

KÁRPÁT-MEDENCE A FÖLDI PARADICSOMKERT I.


Kárpát-medence a Földi paradicsomkert, az itt élő népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga
Gondolatok a Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak.

1. rész

Kárpát-medence (értsd alatta a teljes Kárpát-medencei területet)

Noé bárkája:
Mostantól felejtsd el, hogy hazánk egy semmit nem érő, szegény kis átjáróház. Nem véletlenül sulykolják hosszú idő óta a hivatalos tanrend szerint, a merjünk kicsik lenni ideológiáját. Tisztában kell végre lennünk azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelősségünk őseink hagyatékának kezelésében, a jövő nemzedéknek történő megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer évvel ezelőtt is megvédte a belső területeket. A klíma itt elegendően enyhe volt ahhoz, hogy a populáció életben maradjon és a jég felolvadását követően az élet újból elindulhasson. Olyan, mint Noé bárkája. A Pilis hegységben található Noé hegye.

A mag:
A történelem során eredendően a magot, a középpontot, a kiindulópontot, az emberiség bölcsőjét jelentette és jelenti ma is. A Kárpát-medence a Földnek az a helye, mely emberi számítások szerint a legnagyobb katasztrófák bekövetkezése esetén is védelmet nyújt az itt lakóknak: szélsőségektől mentes éghajlat, jéghegyek olvadása, viszonylagos földrengésmentesség, hurrikánok, tornádók, ciklonoktól való védettség. Rendkívüli adottságokkal rendelkezik.

Teljes területi, földrajzi egység:
Zártsága és védettsége felhívja magára a figyelmet. Kitüntetett a Kárpátoknak az anyaölszerű, biztonságot nyújtó, óvó, védő szerepe. Minden itt élő ember számára menedéket nyújt. A Kárpátok ölelése évszázadokon keresztül védettséget biztosított egy kívülről jövő esetleges támadás ellen. Az ellenségnek nincs lehetősége könnyűszerrel lerohanni az országot.
Történészek által elismerten olyan stabil, állandó országhatár, mely a Föld más országaira nem jellemző. Trianon szakította meg ezt az állandóságot.

Éghajlati, növényzeti, állatvilágbeli területek határain fekszik. A tejességet megidézve mind a 4 évszak gyönyörűségeinek részesei lehetünk. Itt mindenből megvan az élet továbbviteléhez szükséges minimum, a mag. A megélhetéshez minden energiaforrás és nyersanyag rendelkezésre áll. A földi egység jelképeként megtalálható minden tájforma, az ásványok és kőzetek széles skálája, minden gyógyvíz és gyógynövény, ami a világ más részein csak külön-külön, részletekben, hiányosan fordul elő. Természeti kincsekben, nyersanyagokban, erdőkben, vizekben, nemes és drága kövekben gazdag, a növényvilág széles skálájával rendelkezik és bővelkedik.

Trianon előtt:
A Kárpátok erdőségei, bányái ellátták a mélyebben fekvő területeken élő lakosságot a szükséges famennyiséggel, ásványokkal, sóval. Cserébe az alacsonyabban fekvő területek a hegyvidéknek gabonát és élő jószágot szolgáltattak. Erdély sóbányái Európa szükségleteinek 75%-át kielégítették. Az országon belül a megélhetéshez szükséges teljes ellátás megoldott volt. A gazdaság önállóan és önellátóan tudott működni. Nem szorultunk a nyugat és a kelet gyengébb és silány minőségű termékeire.

A globalizáció eredményeként:
Ma az önellátás helyett a drága importra fecséreljük jövedelmünket. Ez szinte kizárólag a szemét behozatalát jelenti anyagi és szellemi síkon egyaránt. A behozott termékek többsége értéktelen, olcsó bóvli. Az éltető ételek helyett génkezelt, betegségeket okozó, vegyszerezett, romlott hulladékot szállítanak. Nem beszélve az illegálisan, tonnaszám bekerülő egyéb hulladékokról és az erkölcsöt, az emberséget, a nemzetiséget porig romboló, liberálisnak kikiáltott téveszmékről. Szintén ez jellemző a járványokra, fertőzésekre is, melyek soha nem a Kárpát-medencéből indultak ki. Ide minden időben kívülről kerültek be a fertőző, járványos betegségek. Lásd pl. az 1347-es európai pestis járványt, mely több millió áldozatot követelt. Magyar földön egyetlen megbetegedést sem regisztráltak.

Geológiai, vízrajzi egység:
A Kárpát-medencében a Földön az összetételében ismert összes gyógyvíz itt egy helyen, együtt, nagy mennyiségben megtalálható. Gyógyvizeink gyógyító hatása világszerte ismert és elismert. Többek között ez is jelzi a magyarság gyógyítási feladatát.
Hő vizeink nagy mennyisége kivételes lehetőséget teremt a hőenergia hasznosítására. A privatizálás eredményeként forrásvizeink külföldi tulajdonban vannak. Egyetlen gondolat eredményeként elzárhatják előlünk saját ivóvízkészletünk összes vízcsapját.
Folyóink egységesen a medence belseje felé folynak, édesvíz készletük hatalmas. Európában hazánk rendelkezik a legnagyobb földalatti tiszta ivóvíz készlettel. Édesvíz készletünk becslések szerint 200 millió ember ellátására alkalmas.
Ny-Európában az elmúlt években több olyan nyár volt, mikor a fejlettnek mondott országoknak heteken keresztül problémát jelentett az ivóvíz ellátás. Az elmúlt években a nyugaton hiányzó esővíz (2007-et megelőzően) a Kárpát-medencében hullott le. Közvetlen negatív hatásként az áradások sok települést pusztítottak, vagy problémát okoztak különösen Erdélyben, a Mátrában. A belvíz szinte az egész ország területét elborította. Hosszú távon viszont előny, hogy a nagy mennyiségű tiszta esővíz megtisztította, kimosta a földekből a korábbi években felhalmozódott műtrágyát és nem utolsó sorban, feltöltötte a medence földalatti vízkészleteit, így számunkra hosszú időre biztosított a vízellátás.


Közel-Kelet:
Ha a térképen keletre nézünk, a vízhiány nagy probléma. Országaiknak nagy az olajkészletük, tiszta ivóvizük elegendő mennyiségben azonban nincs. Kőolajjal lehet fűteni és hatalmas vagyonokra szert tenni, de ivóvíz hiányában az élet csak néhány napig lehetséges. Ezekben az országokban a vízkészlet nagyon szűkös és szennyezett, a hiányt csak tetemes plusz költség árán tudják pótolni. A víz ára az aranyéval vetekszik. Egyes országokban a vízkorlátozás miatt hetente csak egyszer lehet megnyitni a vízcsapot és még így is csak vékony sugárban csordogál a tiszta víz.

A felmelegedés:
Hatására a Földön az elsivatagosodás felgyorsult, a jelenlegi vízkészletek sok helyen kiszáradnak. Vannak olyan területek, ahol néhány év alatt több méterrel csökkent a földalatti készlet szintje. Felszínre hozása egyre nagyobb problémát jelent.
A Föld édesvíz készlete a folyamatos szennyeződés miatt is radikálisan lecsökkent. Az ENSZ becslései szerint az ipari termelés növekedését és a népesség számának emelkedését figyelembe véve a személyenkénti vízfogyasztás 20 évente megduplázódik. 20 év múlva a Közel-Kelet országaiban fele annyi ivóvíz lesz, mint ma. 2050-re a becslések szerint 60 országban 7 milliárdan nélkülöznek majd vizet. A Föld területén megjelenő vízhiány globális népvándorlásokhoz vezethet a jó, vagy jobb adottságokkal rendelkező területek felé. Százmilliók célállomása a "fejlett" világ lesz. A Földön ma 2 milliárd ember él vízhiányos helyeken.
A közeljövőben, sőt már ma is, nem az olaj és a gázkészletek kimerülése, hanem az ivóvíz hiánya okozza majd a legnagyobb problémát. Az olaj és a gáz pótlására új energiaforrások már jelenleg is léteznek. A most használatos energiahordozók lecserélése már évek óta megoldható lenne, de az új energiaforrásokra épülő találmányokat üzleti okokból nem hozzák nyilvánosságra.

Globalizáció:
Eredményeként a felmelegedés közvetlenül hat a jéghegyek, a két sarkkör hótömegének olvadására. Az elmúlt 10 évben 20%-al csökkent a nyári jégtakaró. Naponta több, mint egy Magyarország területnyi hótakaró, ill. jég olvad meg. Az óceánok vízszintje az elkövetkező évtizedekben, sőt években, várhatóan a vártnál és a médiákban nyilvánosságra hozott értéknél gyorsabban fog emelkedni. Amennyiben a természeti erőforrások felhasználása, elégetése a jelenlegi szinten folytatódik, ill. növekszik, abban az esetben már 10-20 éven belül olyan környezeti katasztrófák bekövetkezése várható, melyre ma a földi lakosság túlnyomó többsége még csak nem is gondol. A média által 2007 nyarán először került nyilvánosságra az, hogy a jelenlegi felhasználást és pazarlást folytatva 10 év múlva a felmelegedési folyamat már szinte visszafordíthatatlan. Figyeljünk föl arra, hogy rövid időn belül, 2007 novemberében már arról szólnak a közvetítések, hogy ha már most abbahagynánk a járművek használatát és emellett egyéb intézkedések is megtörténnének, a felmelegedési folyamat már ebben az esetben sem lenne megállítható! A víz emelkedésének másik oka lehet a közeljövőben a Föld esetleges pólusváltása, melynek egyik következménye szintén a jelenlegi jéghegyek olvadása lehet.

Nem kell különösebb számolás ahhoz, hogy 10 év múlva mennyi idősen leszünk kénytelenek szembenézni a tényekkel:
A szárazföldön vízhiány van, miközben a tengerszint rohamosan emelkedik. A tengerparton élő népek lakóhelye sok helyen tengerszint alatt található, vagy minimálisan felette. Túlnyomóan ez jellemző egész Nyugat-Európára. Ezekről a területekről elinduló népvándorlás lehetséges célállomása a Kárpát-medence. Nézz a térképre! Egy emelkedő vízszintet sem észak, sem kelet, sem dél, sem nyugat Európában a Kárpátok óvó és védő ölelésén kívül nem tud feltartóztatni semmilyen természeti képződmény.
Az elhallgatott tudományos becslések szerint mára a Földön a természetes rendszerek kb. 70-80%-a már elpusztult! A maradék kb. 30% működteti a Földet.

Termőföld:
A világ tájain a termőföldek erősen lecsökkentek a benépesítések, a városok, az autópálya építkezések következtében. A Kárpát-medence területe a kiválónak minősített termőföld viszonylatában is kivételesnek mondható. A bolygón az összes megművelhető területet figyelembe véve, arányaiban itt található a legjobb minőségűnek értékelt termőföldek jelentős része. Következésképpen a Föld más területein szétszórva, csak minimálisan fordul elő olyan kiváló minőségű termőföld, mint itt nálunk, egy helyen minőségében és mennyiségében is egyaránt. Az ENSZ Élelmezésügyi Szervezetének nyilatkozata szerint a Földön a termőföldek összességének 3%-a minősíthető kiválónak, vagy jónak. Ez a 3% magában foglalja a magyar termőföldek felét. Ezt a kivételes adottságot használták ki őseink és váltunk ezáltal mezőgazdasági országgá. Az elmúlt évszázadokban többször láttuk el Európát (a jelenlegi EU-t) élelemmel akkor, mikor ott az általunk megtermelt növény és sz*rvasmarha állomány hiányában éhínség lépett volna föl. Ma a szándékosan tönkretett mezőgazdaság miatt az éltető élelmiszerek helyett a külföldi silány minőségű árukat preferálják. Ide kerül be a nyugat iszonyatos mennyiségű romlott, élelmiszernek nem nevezhető génmanipulált, nem fogyasztható terméke.

A magyar termelők drasztikus megszorítása miatt az éves termelés rohamosan csökken, ami újabb külföldi behozatalt jelent. A jó minőségű és egészséges magyar gabonát, gyümölcsöt és zöldségeket külföldre, idegenek számára magasabb árért, a gazdák megélhetőségük biztosításáért eladják. Így a magyar lakosság és a magyar gyermekek számára marad a külföldi mérgekkel átitatott szemét.

Számunkra ma természetes, hogy ha a Kárpát-medencében eldobunk egy magot, az itt magától kikel és szinte bármerre járunk, folyóvizet, vagy iható friss forrásvizet szinte mindenfelé találunk. A gabonatermesztéshez és az állattartáshoz is elegendő és kiváló minőségű földterület áll a rendelkezésünkre. Az őshonos és erős, ellenálló tönkölybúza génbankként szolgál a világnak az egyéb, gyenge minőségű gabonák helyett. Elhagyva a Kárpátok vonulatát, a Föld más tájain ez közel sem ilyen nyilvánvaló és nincs is így. A legtöbb helyen nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a megélhetéshez szükséges gabona megteremjen és az ivóvíz rendelkezésre álljon.


A Kárpát-medencében nem csak a termőföldek adnak kiváló és bőséges termést. Illetve adnának, ha a kormány a jelenlegi politikával nem fejlesztené azt vissza.
Édesvizeink halállománya:
Jellemző, hogy a korábbi évszázadokban például a Tiszát csak úgy említették, hogy vizében 2/3 rész a hal, 1/3 rész a víz.
Az őshonos szürke marha és a mangalica húsa, az egyéb magyar háztáji állatok bőséges élelmet nyújtottak-nyújtanának a teljes lakosság számára. A szürke marha és a mangalica génbankja biztosítja ma a külföld számára a gyenge külföldi tenyészetekkel szemben az életerős állományt.
A magyar háztáji gazdálkodás, a rideg állattartás erőssé és védetté tette állatainkat. Népünk ennek a termelési módnak és az önellátásnak köszönhette, hogy a középkorban és a további évszázadokban elkerülte az éhínség, mely nyugaton sokszor pusztított.

Jelenleg a madárinfluenza (mesterségesen létrehozott) vírusa alkalmas arra, hogy az állatok indokolatlan lemészárlásával a gazdákat csődbe juttassák, akik ezek után kénytelenek a fennmaradás érdekében az addig állattartást biztosító földjeiktől megválni.

Ma a városi lakosságot vészjóslóan fenyegeti egy esetleges gazdasági válság esetén az éhínség. Az országban a vidéki gazdálkodást, a termelő gazdaságokat felszámolták. A gazdákat különböző fondorlattal kényszerítik földjeik eladására, idegen kezekre juttatásra. Amegélhetést biztosító élelmiszertermelést és az ipart leépítették.

Jellemzően az idegen kézben lévő bankok, bankárok, kereskedők, plázák, bevásárló központok és egyéb pénzintézetek zsebeit tömi a lakosság, nem gondolva arra, hogy ezzel elősegíti a megtermelt jövedelem drasztikus kiáramlását az országból.

A Habsburg uralom idején a magyar lakosság összefogott és így kizárólag magyar származású és eredetű termékeket vásároltak. Ma szintén ez lehet fennmaradásunkhoz az egyik megoldás.
A másik az idegen kézben lévő pénzintézetek uzsorakamat elleni összefogásnak kell lennie. Amíg a lakosság uzsorakamatra vesz föl hitelt és vásárol pl. Karácsonyra meggondolatlanul, addig a jelenlegi uralkodói elitet betonozza be jelenlegi székeikbe. Nem kellene hitelt felvenni egy olyan időszakban, mikor a lakosság szándékos eladósítása a cél. Az ország kifosztása után ma a magántulajdon elvételét tűzték ki célul. Ezt könnyűszerrel megtehetik a munkahelyek elvesztése után a jelzálogosítások miatt. Fentiek mellett a hitelek visszafizetésének tömeges megtagadása jelentene előrelépést. Nem arról van szó, hogy fizetés nélkül jusson valaki lakáshoz. A helyzet az, hogy a felső elit valódi munka nélkül, a népesség kizsákmányolásával, őrületes összegű uzsorakamatok milliárdjai által jut ingyen, munka nélküli jövedelemhez.

Kárpát-medence vízrendszerei és termőföldjei:
A világ más, egyéb tájaihoz viszonyítva egyedülállóan képesek a megtisztulásra, a megújulásra. Lásd a Tisza ciánszennyezését. A csodával határos módon a vízből a méreg különösebb átfogó tisztítás nélkül 1-1,5 év alatt eltűnt! Mára a halállomány újra bőséges. Sem a hazai, sem a külföldi kutató tudós csoportok nem tudnak a jelenségre elfogadható magyarázattal szolgálni. A Kárpát-medencében folyóink szabályozásával, az árterek lecsapolásával elindult az elsivatagosodás. Ez a helytelen bánásmód figyelmeztet a gyors váltásra, a mielőbbi intézkedések megtételére.

Magyarázat az elsivatagosodásra:
A medencében lehulló csapadéknak a múltban elég ideje volt a párolgásra. Folyóink széles medre, az elterülő és kanyargó víztömeg párolgása során a nedvesség még itt, a medencében visszahullt, vagy a Kárpátok vonulatának ütközve az erdőségeket öntözte megfelelő mennyiségű tiszta vízzel. A lecsapolások, az árterek megszüntetésével, a folyók szabályozásával, a gátak építésével és megemelésével a víz átrohan a Kárpát-medencén és nincs ideje a párolgásra, így a természetes folyamat felgyorsul, melynek eredménye a kevesebb mennyiségű természetes csapadék visszahullása.
Gondoljunk gyerekkorunkra, a Mezopotámiai gazdálkodásról tanultakra. Az ottani ártéri gazdálkodás bőséges termést biztosított. Így volt ez a Duna-Tisza folyamközének területén is, hiszen Mezopotámia folyamközt jelent. És ez a folyamköz, azaz Mezopotámia és annak összes gazdagsága megegyezik a két nagy folyónk által közrefogott területtel. Akkor hol is van-volt Mezopotámia?

A helyzetet súlyosbítja a Kárpátokban egyre növekvő fakitermelés. Esőzések után a vizet nem fogja meg az erdők, a fák gyökérzete. A víz lezúdul, az Alföldön ezáltal hatalmas áradásokat, belvizet okozva. És mindezt a globalizáció fenntartása érdekében tudatosan irányítják és teszik a földi kisebbségben lévő irányító réteg kedvéért. Állítsuk szembe ezt azzal, hogy néhány milliárdos miatt milliárdok éheznek és szenvednek. A Föld ennek a maréknyi kisebbségnek a hatalmon maradása érdekében van kitéve a tudatos pusztításnak, veszélyeztetve ezzel mindannyiunk életét, létét és jövőjét.

Génkezelt élelmiszerek:
Fontos a behozatal és termesztés teljes tilalma. Azokon a területeken, ahol géntechnológiát alkalmaznak, a föld eredeti állapotát nehezebb visszaállítani (10 év), mintha egy lebetonozott területet kellene újra termővé tenni. Ezek a termékek hosszú távon fogyasztva, generációkon keresztül károsítják az egészséget, befolyásolják a hormon rendszert, az idegrendszert és a nemzőképességet. Az új generációk, azaz fiaink, unokáink nagy valószínűséggel torz képleteket hordoznak majd születésükkor. Ezt egyetlen szülő sem akarhatja!

Ténylegesen rajtunk múlik a folytatás! Komolyan kellene végre venni a tényadatokat és tenni valamit a fennmaradásért. Nem elegendő az eddigi rossz magyar szokás szerint legyinteni és mindent elintézni azzal, hogy ugyan, én egymagam mit tegyek, úgy sincs eredménye. Ennek az időnek vége kell, hogy legyen. A magyarság egyik feladata a példamutatás. Most elsődlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk. Megjegyzendő, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a jövőben ez más népek számára is feladatunk!


Hagyományaink és szokásaink:
Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti, népességi egybetartozását. Mára bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkező emberek lakták. Hazug az állítás, mely szerint őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide.


Honfoglalás:
Ezt a szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.
Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a neandervölgyi ember által benépesült Európa. A magyar a legrégebbi európai génjelző.

A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a víz által el nem borított területről, a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára.

Xenofon írja: Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak.
Josefus Flavius zsidó krónikás ie. 37-ben írta: Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik.
Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet! Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll!
Árpád vezetésével a hazajövetel jelentősebb ütközetek nélkül történt, hiszen itt a visszatéréskor magyarul beszélő rokonokat találtak.
A Tarih-i Üngürüsz szerint, amikor Hunor (azaz Árpád népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az ottani népek az ő nyelvükön beszéltek.
Anonymus megemlíti a székelyeket, akik Árpád elé mentek és csatlakoztak is hozzá.
Anonymus és Kézai Simon visszaköltözésnek, Thuróczy János visszatérésnek, Székely István és Heltai Gáspár második bejövetelnek, a Képes Krónika, Ranzano és Bonfini nagy visszaköltözésről ír.
A magyarok egy szétesett Európába érkeztek vissza. A Kárpát-medencében őseink ezek után olyan szilárd jogállamot hoztak létre, mely 1000 éven át a Szent Korona alá tartozó népek között viszonylagos békét és jogokkal biztosított együttélést teremtett.

J.J. Modi indiai professzor szavai:
"Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak- s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Attila a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volt."

Makó:
Itt található Európa (kivéve Oroszország területét) legnagyobb, hivatalosan bejelentett földgázmezője, melyet a beleegyezésünk nélkül, titokban a kanadaiaknak privatizáltak.
A hivatalos becslés szerint a makói földgázmező 600 milliárd euró-t ér! Néhány % (12 %) bevételért odaadta a kormány a lehetőségét annak, hogy: a készletből az ország államadósságát könnyedén törleszthessük és a jólét néhány év alatt elérje az ausztriai színvonalat. Ha nem idegen hatalmak érdekeit szolgálná a jelenlegi kormány, akkor nem lenne szükség semmilyen megszorító intézkedésre és akár 100 évig is könnyedén élvezhetnénk ennek a kincsnek a javait. Végre jólétben élhetnénk. Minden magyar számára biztosított lenne a megélhetés.

2007-ben bejelentették, hogy megtalálták a Makóhoz hasonló, sőt nagyobb hozamú gázmezőt, melyet szintén Kanadaiak termelnek majd ki. Az ország egyéb helyein található (legalább 3-4) hasonló nagyságú földgázmezőkről még mindig hallgatnak!

Erdély:
A Kárpátok vonulatában rekord mennyiségű az un. aromás kőolaj, melyből gyógyszer is előállítható. Erről a kincsről sem számoltak még be, elhallgatják. A Duna delta torkolatában a közelmúltban nagy mennyiségű olaj és földgáz készletre derült fény.

Börzsöny:
Itt található a Föld egyik legnagyobb és legjobb minőségű, ma is működő arany bányája, melyet 1992-ben szintén a kanadaiaknak privatizáltak. Ki adta oda vagyonunkat, kincsünket?! Kitől kértek erre engedélyt?!

Mátraderecske
mellett a Lahócza hegy 250 millió tonna aranyércet rejt. A rendkívüli mennyiségű arany mellett itt, Recsken található Európa legnagyobb réztartalmú ércelőfordulása is melynek kitermelését a magas költségek miatt hagyták abba.


A magyar aranybányászat Erdélyt is beleértve évszázadokon keresztül a legjobb minőségű aranyat biztosította. Valóban aranyat ér. A középkorban értékmérőként használták. Európában a magyar királyság rendelkezett a legnagyobb jövedelemmel. Aranytermelésben a középkor idején Magyar-ország állt az első helyen. Az Árpád korban az arany föveny aranyként is előfordult, ami azt jelentette, hogy szinte bányászat nélkül, a felszínről lehetett kitermelni. Az itt található arany mennyisége a mai napig is meghatározó. A Habsburgok a XV. szd-ban rátették kezüket erre az aranykészletre, mely már abban az időben is a legnagyobb mennyiségű és a legjobb minőségű aranynak számított.
A világ ezüst termelésének 1/5-e hazánkból származott.

Könnyű volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni. Ezért ne akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni! Meggazdagodásuk egyik alapja a tőlünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának kihasználása és annak kamatoztatása. És ez nem csak Ausztriára vonatkozik!
Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban, mintha az örök időktől az ő tulajdonukban lenne és az ő kultúrájukból származna.

De nézzünk szét keleten is! Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elő a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megművelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek. A tuvai halomsírból előkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják. A halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan műveltséget. A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat jellemzi: több ezer aranyból készült ló, csodasz*rvas, Turul szobor került elő. A szobrok és ékszerek mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerőt tárgyaikban ábrázolni.
A további ásatásokat a nagy mennyiségű kincs miatt fegyveresen őrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyről hallgatnak.

A Tuvai halomsírokról:
http://www.dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000022

Irak:
Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról. Sokan nem tudják, hogy a bombázásokkal őseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld színéről, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát.
Első hallásra teljesen értelmetlennek tűnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétákat mélyen a föld alá. A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakossággal származásunk és ősi múltunk dicsőségét igazoló emlékeit. Az iraki háború egyik valós célja ez volt.
A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik Legközelebbi rokonaink a kurdok. Számos felkelés és a nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal. Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz tartozó területeken élő kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája. A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelőknek, lázadóknak nevezi.

Erdély:
Verespatakon az Unió 330.000 tonna arany és 1600 tonna ezüst kitermelését tervezi. 1 km mélyen masszív uránium érc bányászható, melyet szintén titok övez. Az itt található aranyat nem szükséges hónapokig folyóvízben szitán átszűrni ahhoz, hogy néhány grammhoz hozzájussanak. Ezt a bányát ugyancsak kanadaiak termelnék ki.
Feltehetjük a kérdést, milyen különleges képességekkel rendelkezik Kanada, hogy a Kárpát-medencében található földgázmezők és az aranybányák kitermelési joga pont az ő kezükbe került?

A program megsemmisít 5 hegyet, a középkori bányászat régészeti maradványait, 10 templomot, 12 temetőt, 98 gazdaságot, 900 lakóépületet és 2150 ember kényszerül lakóhelyét elhagyni. A bányászat évi 13000 tonna cián felhasználásával jár, miközben elpusztít számos növény-és állatfajt. A kitermelés során cián, arzén, kadmium, vas, higany, nikkel vegyületek keletkeznek, melyek tárolóból való kikerülése ökológiai katasztrófájával fenyegeti Makót, Szegedet, Aradot, Tordát, Zentát, stb.

A verespataki program (a pusztítás) terepasztala és a közel Jézus korabeli (1900 éves) aranybánya:


Nem véletlenül volt szükség az ország teljes és tudatos, előre kigondolt legyengítésére és szétszakítására Trianonnal. Az Uniónak Erdélyre (Romániára) elsősorban a magyar föld aranykészlete, olajtartaléka és az erdőségek miatt van szüksége.

Ma már nyilvánosan beszélnek arról, hogy minden valószínűség szerint az I. vh. kirobbantásának tényleges oka a Kárpát-medence feldarabolása és az akkor még "nagy" Magyarország legyengítése volt. Hosszú előkészületek után megtörtént a magyarság szétszakítása. Célul már akkor is a magyar föld megszerzését tűzték ki. Trianonnal az országot "keresztre feszítették" későbbi terveik megvalósításához.

Mecsek:
Nem véletlen az sem, hogy évek óta meg akarják kaparintani a Zengő és a Tubes védett területeit. A kijelölt helyszíneken feltűnően intenzív az energiasugárzás, az energia csomópontok érzékelhetősége. A radarállomás az itt sűrűsödő energiák megszerzésére és felhasználására lett megtervezve. Ennek világuralmi, hadiipari alkalmazására az USA technikailag a Haarp fegyverekkel képes. A telepítésre szánt radart olyan területen akarják elhelyezni, ahol díszesen faragott építőkövek maradványai találhatóak. Az itt található energiák működése alapján egy Stonehedge jellegű felépítményre lehet asszociálni. Szt. István idején itt gyógyító központ működött. Számtalan középkori legenda őrzi a múlt emlékeit. A Földön élő bánáti bazsarózsa 90%-a itt található. A populációt próbálták áttelepíteni, de a kísérlet kudarcba fulladt, más területen nem marad fenn. Az országban már két helyen helyeztek el ilyen lokátort.

Pilis-hegy:
A Pilisben szintén az egyik legjelentősebb szent helyünk, energetikai központunk. Tetején orosz katonai bázis volt, a hivatalos magyarázat szerint Budapest védelmére. Ma az üresen maradt földalatti bunkerben még mindig mérhető a nukleáris sugárzás. A telepítés kiválasztott helye és a környezetszennyezés itt sem a véletlennek köszönhető.

Tudásunk:
A Kárpát-medencében élő népcsoport tudását illetően is kivételes. A Kárpát-medence, ill. atörténelmi Magyarország alakja félbevágott agy, mely jelképesen azitt lévő tudást jelzi és jelenti. A földi tudást figyelembe véve a legtehetségesebb emberek bizonyítottan azok, akik a magyarok génjeivel születnek. Genetikailag a világon először a magyarokon vizsgálták, hogy milyen adottságnak köszönhetően magaslanak ki tudásukkal, tehetségükkel más népek közül. Mindig innen kerültek és kerülnek ki ma is a legjobb képességű emberek.

Egész Európában és a bolygó szempontjából is egyedüli és kivételes helyzetben van a magyarság. Az itt található kedvező klíma és éghajlati viszonyok, az élethez szükséges ivóvíz, a termékeny talaj, a Kárpátok védettsége, az energiaforrások széles skálája (kőolaj, földgáz, geotermikus hőenergia), sehol, egyetlen országnak, egyetlen népcsoportnak sem adatott meg ilyen kivételes formában, összetételben és mennyiségben rajtunk kívül. Mondhatjuk, hogy világhatalom vagyunk az életet biztosító tiszta ivóvíz készletben, olajkészletben, földgázban, aranybányákban, drágakő bányákban (szintén titkolják, pl. smaragd, itt voltak a legértékesebb opál bányák egész Európában), gyógyvizekben.
Gyógynövényeink olyan széles skálával rendelkeznek, melyet egyetlen más ország sem mondhat a magáénak. Nincs olyan betegség, melyre ne lenne gyógyszer a Kárpát-medencében. Nemzeti Parkjaink száma és szépsége is rendkívüli.

Őseink pontosan tudták, hogy népünknek miért pont ezt a területet választották élő-és lakóhelyéül. A jelenleginél jobban kellene megbecsülnünk azt a Szent helyet, melyért őseink vére értünk hullt és melynek gazdagsága -születésünk okán- a számunkra ma természetes. Ha eddig még nem tetted meg, mostantól értékeld más szemmel azt a területet, melyet szülőföldedként tisztelhetsz!

 
Kárpát-medence a Földi paradicsomkert 2.
Kárpát-medence a Földi paradicsomkert, az itt élő népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga

Gondolatok a Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak.
2. rész

..............................................

Központi szerep:
A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét és nem Brüsszel. Nekünk nincs miért az ún. Európához fölzárkózni. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva!

Az energiaközpont:
A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szív csakrája a Kárpát-medencében található.
A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben található a Föld szívcsakrája.
A kozmoszból ide érkezik az az energia, melyet a szívcsakra (valóban szív formájú) továbbít és pumpál szét a Föld egész területére. Így tudja ezt minden ősi, magas kultúrával rendelkező nép is. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt.
A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.

Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta:
Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak.

Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.
Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura.

Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.
A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.

A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik! Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének búsás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye.

A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület.


Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt.

A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott.

Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni.

 

Privatizálás:
A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását.
Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével. Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek hitelfelvételre, majd a minél nagyobb munkanélküliség és elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni.

A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le.

2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Ez azt jelenti, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés.

A szőlősgazdákat arra buzdítják, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek.

Az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni. Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat. Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle.
Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 %-ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!), a génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb...Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, hatalmas összegeket áldozva reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok.

Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek.

A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni!
Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Népirtás:
Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. Akinek még nem tűnt föl, az gondolkodjon el azon, hogy az uniós zászlóban található sárga csillagok kiket jelöltek a II. világháború során. És jelen esetben tekintsünk el attól, hogy 5, vagy 6 ágú csillagról van szó. Ma az Uniós zászló jelképeként sárga csillagok egész sora körvonalazódik ki.
A történelem során a vörös csillag a származásuk szerinti zsidó vezetők jelképe volt: Sztálinnak, Leninnek....Rákosinak, Kádárnak.... Az általuk képviselt és irányított szocializmus szerény becslések szerint is, az eddigi legnagyobb népirtás a világon, mely legalább 100-150.000 millió áldozatot követelt!

Magyarország ma a külföldiek számára még mindig a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizető magyarok.
A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét "tömjük zsírosra", míg mi nyomorgunk saját kínunkban. Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk.... Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához viszonyítva bárhol a világon. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé, hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal a minél nagyobb "népnyúzást" valósítják meg.

Egy utunk lehet, mely előre visz. Ez a jobb, vagy bal oldal teljes kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával történhet.

Magyarellenesség:
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye.
A jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekről. (Lásd a Habsburgok származását.)
A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni. A magyarverések rendszeresek.
A románok iskoláikban azt tanítják, hogy a Tisza vonaláig Romániáé a keleti országrész. Csaucseszku nyíltan hangoztatta területi igényét. Birtoklási igényüket ma sem titkolják. Az erdélyi magyarság életszínvonala a létminimumon, vagy alatta van.
Délen a magyar lakta falvakba a legsötétebb bőrű, bűnöző réteg betelepítése történik. A magyarok elhagyják házaikat, szülőfalujukból menekülnek.
Itthon a Kádár korszaktól kezdvefolyamatos a roma betelepítés. Szándékosan uszítják őket a magyarság ellen. 2006-ban programot hirdettek, mellyel romákat toboroznak kedvező feltételekkel a rendőrségbe. Azaz felfegyverzésük és a magyarok elleni bevetés a valós cél. Az elmúlt évben egy sem jelentkezett, mivel itt a rend és fegyelem elsődleges követelmény. 2007-ben újra meghirdetésre került a pályázat. A magyarverések hazánkban is elszaporodtak, ezeket egy-két kipattanó esettől eltekintve eltusolják.

Nemzetgyilkosság és népirtás:
A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként:
"Védő"oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy előfordulásuk a világ távoli helyein igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét már életének kezdeti szakaszán legyengítik.
Elterjesztették azingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagy mértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek, az egészségügyi maffiát működtetőknek. A népszerűsítésre a média rendszeresen "szárnyai alá vesz" 1-2 megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések. Ezek az oltóanyagok csak 1-2 vírus ellen hatnak, a többi megszámlálhatatlan korokozó ellen nem, tehát alkalmazásuk fölösleges. Az újonnan megjelenő vírusok ellen pedig senkit nem véd meg semmilyen vegyi anyag sem.
A lényeg: az immunrendszer legyengítésére szolgáló vakcinákat az állam ingyen, térítésmentesen biztosítja, az életmentő és valóban gyógyító szerekhez pedig magas, vagy elérhetetlenül drága áron lehet hozzájutni.

Ez az aránytalan árkülönbség jellemzi az élelmiszerek árát is. Minél olcsóbb és minél többet reklámozott egy étel, annál biztosabb, hogy nem emberi tápláléknak való és minél egészségesebb, annál drágább, pl. bio élelmiszerek előállítása.
(Az ingyenesen osztogatott újságokat sem jótékonyságból kínálják. Céljuk a tömeges félretájékoztatás.)

A jelenlegi kormány tudatosan, terveiknek megfelelően, a népesség további csökkentése érdekében 2007-ben jóváhagyta a 18 évet betöltött nők esetén a teljes meddővé tételt. Életük későbbi szakaszában hiába gondolják meg magukat, az már késő lesz.
Divattá tették a csípőnadrágot. Hordása miatt ideje korán olyan nőgyógyászati gyulladások, felfázások keletkezhetnek, melynek eredménye meddőséghez vezethet.
Homoszexuális kapcsolatok előtérbe állítása. Ebből biztosan nem születnek majd gyerekek.
A műtrágyák, különböző ételadalékok nagymértékben rontják a nemző-és fogamzóképességet.

Európában nem véletlenül, hazánkban engedélyezték először az abortuszt. Az utolsó 50 évben 6-7 millió magyart saját magyar anyáink és a társadalom ítélete alapján a nemzet ölt meg. Anyaméhen belül mi magunk irtottuk a magyarságot !!! Ha ez nem így történik, ma legalább 20 millió magyar élhetne a Kárpát-medencében.
Kizárólag az abortuszokra nincs várólista! A gyermekgyilkosságot azonnal engedélyezik, míg az életmentő, pl. szívműtétekre akár több hónapot is várni kell!
Ma az abortuszra a karriert sokszor hozzák föl indokként. Vagyis a pénz, az öncélú siker fontosabbá vált, mint a családépítés. El kellene gondolkozni azon, hogy az esetleg elért anyagi haszontól még soha nem lettek boldogabbak a magyar családok. A minél több pénz megteremtése egyre több időt vesz el a már megszületett gyerekektől. Eredmény a családok tömeges szétesése, felbomlása, a gyerekek depressziója, elzüllése. Ma sajnos, már az alapvető megélhetés biztosításához is lényegesen több, mint 8 órát kell dolgozni, ami a családok felbomlásához vezethet.

Megfelelő tájékoztatással még nem késő a folyamatot megállítani! Kivétel nélkül, minden magyar felelős a fiatalság, az új generáció felvilágosításáért és a nemzet megmentéséért!

A magyarok nem az anyagi gazdagság elérésétől lesznek boldogok! Génjeink nem az anyagi siker elérésére vannak programozva! A magyarságnak más feladatot szánt a Teremtő! Ezért nem érdemes és fölösleges másokon átgázolva, mindenáron az anyagi siker elérésére törekedni.

"Mag"unkra számíthatunk:
És szinte "büntetésként" ?! újból magunk vagyunk, mint a történelem során eddig sokszor és megint csak magunkra számíthatunk. Saját, ütközetképes hadseregre már nem, mivel azt korábban szándékosan leépítették.

A történelem nagyjaitól idézve:

Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza:
"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét."

A Székelyek már Attila halálakor tudták, hogy az ország felbomlott egysége kizárólag egy módon menthető meg:
" A nemzet fennmaradásának egyetlen módja, ha nem szakadozunk el egymástól! A jövő csak erős nemzettudattal tartható és valósítható meg."

Zrínyi Miklós: "A magyar, ha mástól vár segítséget, elpusztul!"

József Attila:
" Adj magyarságot a magyarnak!"

Gróf Széchenyi István:
"Minden nemzetnek olyan kormánya van, minőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas, vagy műveletlen."

Viktor Hugo:
"Magyarország a hősök nemzete. Magyarország az a hősiesség megtestesülése."

A nepáli papok:
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imátkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhódása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhódás már megindult Önöknél!"

A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz:
http://www.freevlog.hu/play?v=u453950f7058fd
A XIV. Dalai Lámával Izing Róbert és Janzsó Viktor 2006. 10. 11-én készítettek interjút. " Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm."

A magyarságnak újra kell értékelnie önmagát és önmagára kell találni. Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes tudáshoz, melyet mi képviselünk.
A fentiek miatt a jelenlegi helyzetből nem a további sopánkodás és nem is a gyűlölet a kivezető út. A nemzetnek változni, alakulni és fejlődni kell. Meg kell találni a helyes, Fényhez vezető utat. Mi, magyarok legyünk a Fény az éjszakában. Fényként világítsuk be a világot, s így teremtsünk új, boldog Magyar Hazát a Kárpátok alatt. Mutassunk utat az emberiségnek!
sz*rvasi emléktábla:
Bízzunk magunkban és abban, hogy "megtáltosodni" kizárólag táltos nemzet tud. Táltos nemzetről pedig csak a magyarság beszélhet. Merjünk végre nagyok lenni, büszke fővel őseink kitaposott útját járni! Lelkiségünkkel, hitünkkel, igaz magyarságunkkal feltámadni!

"Aki kér, annak adatik, aki zörget, annak megnyittatik,
aki keres, az talál!"
Itt az ideje az ébredésnek !!!


"Mária Országa"
 
Bejegyezte: Lendvai Katidátum:
péntek, december 10, 2010
Küldés e-mailben BlogThis! Megosztás a Twitteren Megosztás a Facebookon Megosztás a Google Zümm szolgáltatásban
Címkék: KÁRPÁT-MEDENCE A FÖLDI PARADICSOMKERT I.- II.
 

Magazinról

Alapítva: 2011.02.24.

Tegnapi látogatók: 7

Látogatók az előző hónapban: 200

Látogatók a jelenlegi hónapban: 216

Feliratkozottak: 22

Magazin helyezése: 1003

Szerkesztőség

Ez a doboz üres

   Kedves-Tisztelt magazin olvasó.  Érezd jól itt magad  s ha észrevételed van,azt  nyugodtan közöld!  Kellemes időtöltést:Károly(Suttog)

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin.hot?m_id=39810

Ez a doboz üres

Üzenőfal

 • Gyurco (F/63)

  Köszönöm!:)))

  2011. júl. 16 11:12
 • icus44 (L/72)

  Szia drága 4 Ami azt illeti számomra elég rejtéjes az egész ,de lehet ,hogy Én nem értem ,de azért köszönöm ,hogy itt lehettem Icus

  2011. máj. 25 14:56
 • Már nem tag 

  Szia! Nagyon tetszik a Magazinod, érdekes és igényes. Köszönöm. Üdv. Milla.

  2011. máj. 05 08:37
 • Már nem tag 

  Szia! Nagyon tetszik a Magazinod, érdekes és igényes. Köszönöm. Üdv. Milla.

  2011. máj. 05 08:37
 • Már nem tag 

  Nem értem, hogy napi rendszerességgel kilenc látogató van...Ez több mint érdekes!....A többi adattal együtt! Azt gondolom, a Dog nem a legmegfelelőbben működik! Ági

  2011. ápr. 06 19:25
 • Már nem tag 

  Erről az oldalról működik Rézi, és remélem, így is marad! :) Ági

  2011. ápr. 04 12:15
 • havaeva (L/53)

  Jó reggelt Károly! Köszönöm szépen a cikkedet:) Szép vasárnapod legyen:) Szia Évi

  2011. ápr. 03 06:54
 • illyes (F/33)

  tetszet mind a két elmélet!engem bövebben is érdekelne!üdv krisztián!jobuláet

  2011. márc. 31 17:13
 • Niklink (L/43)

  Nagyon tanulságos volt és én hiszek a szellemekben,szoktam is érzékelni őket. NIKLINK.

  2011. márc. 25 18:40
 • Papi47 (F/69)

  Szia Karesz.Jöttem olvasni.Ehhez nem igen tudok semmit hozzá füzni.Én nekem nem volt szerencsém látni.Attol fügetlenül sokan szeretik az elvont dolgokat.Szép hétvégét Péter.

  2011. márc. 25 17:18
 • madar0 (F/37)

  jo napott szia . ha tényleg ott van a láda akkor miért nem vizsgálták eddig? miért nem tudják hogy hol van? miért nem tudják hogy mi van benne?

  2011. márc. 23 09:10
 • bbe52 (L/61)

  Szia drága! Kösszönöm nagyon érdekes a jegyzeted! Puszi Zsóka!

  2011. márc. 22 18:36

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

Music Playlist at MixPod.com

\"\"

MAGAZIN AJÁNLÁSOK:

Ez a doboz üres

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin.hot?m_id=34399

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

\"free

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

...

--

Ez a doboz üres

Tooltip szövege ide jön

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez